Plattelandswoning en geluid

Een plattelandswoning is een voormalige agrarische bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf, die door derden (die geen binding hebben met het agrarisch bedrijf) mag worden bewoond.

Ruimtelijke inpassing

In het bestemmingsplan blijft de bestemming van de woning agrarisch, maar krijgt een aanduiding als 'specifieke vorm  van agrarisch: plattelandswoning'. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig.

De aanwijzing kan ook plaatsvinden in de omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

De Wet plattelandswoningen maakt omzetting van een voormalige agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning mogelijk. Dit kan zonder belemmeringen in de bedrijfsvoering voor het agrarisch bedrijf waar de woning toe behoorde.

De gemeente maakt een afweging of een plattelandswoning wenselijk is. Zij bepaalt of er ter plaatse van de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Voor geur en geluid gelden geen wettelijke eisen bij de beoordeling. De gemeente geeft op basis van haar beleid aan wat zij acceptabel vindt en wat niet. In de praktijk worden de normen soepeler gehanteerd dan bij een burgerwoning het geval is. Met het oog op de gezondheidseffecten is het wel aan te raden hierover een standpunt te bepalen en in beleid vast te leggen.

Belangen inrichting

Een plattelandswoning is een voormalige agrarische bedrijfswoning die volgens zijn geldende planologische status:

  • bij een agrarisch bedrijf hoort
  • én door derden mag worden bewoond

Een dergelijke voormalige agrarische bedrijfswoning is geen geluidsgevoelig object. Volgens de Wabo (artikel 1.1a) en het Activiteitenbesluit (artikel 1.3c) maken dergelijke objecten deel uit van de inrichting.

Let op: de toetsing aan de normen ter bescherming van de geluidhinder die de plattelandswoning kan ondervinden van andere omliggende inrichtingen blijft gelden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u onder "Ruimte-Plattelandswoning".