Wijzigingen Besluit geluid milieubeheer

Op 28 november 2017 verscheen de publicatie  tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer in verband met aanpassingen aan het doelmatigheidscriterium en enkele kleine wijzigingen . Dit stond in de Staatsblad 2017, nr. 488.

Het Besluit trad op 1 maart 2018 in werking.

Wijzigingen Besluit geluid milieubeheer

Sinds invoering van de geluidproductieplafonds blijkt dat het Bgm op sommige punten onduidelijk is, of moeilijk uit te voeren. Dit wijzigingsbesluit verbetert het Bgm.

Clusters

In artikel 1 lid 3 staat een afwijking op de definitie van een cluster onder artikel 1. Bij een herstel van fouten in geluidproductieplafonds bestaat een cluster alleen uit geluidgevoelige objecten van na 1 juli 2012. Dit zijn de objecten die geprojecteerd zijn op basis van onjuiste gegevens uit het geluidregister.

Gekoppelde sanering

Bij een wijziging van een geluidproductieplafond blijft in een aantal gevallen gekoppelde sanering buiten toepassing. Het nieuwe artikel 36a Bgm geeft hiervoor drie voorwaarden:

  • Er mogen geen saneringsobjecten ontstaan.
  • De geluidsbelasting op saneringsobjecten mag niet toenemen bij volledige benutting.
  • Een combinatie levert geen aanmerkelijk voordeel op.

Verder voorkomt een nieuw lid (artikel 31 lid 6 Bgm) dat de beheerder grote onbedoelde saneringsmaatregelen moet treffen. Het artikel begrenst het gebruik van reductiepunten om de streefwaarde voor saneringsobjecten te halen.

Naleving

Uit het nalevingsverslag kan blijken dat de geluidproductie op referentiepunten minder dan 0.5 dB onder het plafond ligt. De beheerder moet dan voor al deze punten een prognose maken van het jaar waarin geluidproductieplafond volledig zal zijn benut. Door wijziging van artikel 29 lid 2 Bgm geldt dit niet meer alleen voor de geluidproductieplafonds die volgens artikel 11.45 lid 1 Wm tot stand zijn gekomen. Het geldt nu voor alle referentiepunten die minder dan 0.5 dB onder het plafond liggen.

Geen verplichting geluidwerende voorzieningen

In sommige gevallen vervalt de verplichting tot het aanbrengen van geluidwerende maatregelen. Het is namelijk niet wenselijk om kostbare maatregelen te treffen bij objecten die nog maar een korte levensduur hebben. Het gaat om geluidsgevoelige objecten die binnen vijf jaar geen geluidgevoelige status meer hebben. Deze gevallen staan in het nieuwe artikel 37a Bgm.

Eenheden woning

Het bepalen van de geluidreductie voor de doelmatigheidsafweging is met de toevoeging van artikel 34a in lijn gebracht met de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder.

Situatie zonder maatregelen

Het aanbrengen van ZOAB op een rijksweg is geen geluid beperkende maatregel. Dit is in artikel 1, eerste lid Bgm verduidelijkt. Bij een afweging van financiële doelmatigheid van maatregelen kost ZOAB dan ook geen maatregelpunten.