BOA domeinen en Opsporingsbevoegdheid

Vraag

Hoe is BOA Opsporingsbevoegdheid als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) geregeld?

Antwoord

Elke BOA is ingedeeld in één van de zes domeinen,  die in bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar  zijn opgenomen.

  1. Openbare Ruimte
  2. Milieu, welzijn en infrastructuur
  3. Onderwijs
  4. Openbaar vervoer
  5. Werk, inkomen en zorg
  6. Generieke opsporing

Elk domein bevat een opsomming van wetten en wetsartikelen. Elke BOA in het betreffende domein kan voor één of meer van genoemde wetten en wetsartikelen opsporingsbevoegdheid hebben. De vraag is vaak: welke opsporingsbevoegdheid precies?

De aanhef van alle domeinen luidt hetzelfde:
De BOA ...(naam domein)... is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Hieruit blijkt, dat de opsporingsbevoegdheid door de woorden 'voor zover' beperkt wordt tot hetgeen voor de goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving noodzakelijk is.

Dezelfde vermelding staat ook in de akte van opsporingsbevoegdheid / beëdiging. Ook in de categorale aanwijzing staat  een soortgelijke vermelding.

Voorbeeld:
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domeinIOpenbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingambtenaar.
De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

De taakomschrijving vindt u onder punt 4.1 (categorale aanvraag) of punt 6.1 (individuele aanvraag) van het Aanvraagformulier voor de BOA bevoegdheid en punt 3.5 (categorale aanvraag) of punt 7 (individuele aanvraag) van het Verzoek om advies formulier, dat aan het Aanvraagformulier is gekoppeld. Bij al deze punten luidt de vraag:

Voor welke binnen het domein genoemde strafbare feiten maakt de BOA proces-verbaal op (categorale aanvraag) of zal de BOA processen-verbaal opmaken (individuele aanvraag)?

Boven het invulvak wordt vervolgens vermeld:
U wordt verzocht de in het domein gehanteerde nummering te hanteren.

De opsporingsbevoegdheid van de BOA blijkt dus uit zijn of haar taakomschrijving.