Infoblad Wegen categorie C1.3 en D1.2

Hier treft u de volgende informatie over wegen die vallen onder de categorieën C1.3 en D1.2:

Activiteiten

Er wordt onderscheid gemaakt in de aanleg van een weg met vier of meer rijstroken en de uitbreiding of wijziging van een weg met vier of meer rijstroken. De aanleg wordt genoemd in categorie C1.3 en de wijziging of uitbreiding wordt genoemd in C1.3 en in D1.2.

Verder wordt de mogelijkheid genoemd tot verlegging of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of minder tot vierrijstroken of meer. Deze mogelijkheden worden genoemd in C1.3 en D1.2.

Mogelijke verplichtingen

De aanleg van een weg met vier of meer rijstroken is m.e.r.-plichtig als de drempelwaarde van C1.3 wordt overschreden. Als de drempelwaarde niet wordt overschreden, dan is er geen categorie waarin dit
geregeld wordt. Dit wil overigens niet zeggen dat wegen nooit deel kunnen uitmaken van een m.e.r.-regelgeving, aangezien bijlage II, sub 10, onder e van de m.e.r.-richtlijn, een algemene categorie aanleg van wegen kent. Geadviseerd wordt om in dergelijke gevallen een vormvrije m.e.r.-beoordeling te doen.

De wijziging van een weg met vier of meer rijstroken of de verlegging of verbreding van een bestaande weg waarbij de drempel van C1.3 wordt overschreden, is m.e.r.-plichtig.

De wijziging van een weg met vier of meer rijstroken of de verlegging of verbreding van een bestaande weg waarbij de drempel van D1.2 wordt overschreden, is m.e.r.-beoordelingsplichtig als het een besluit betreft uit kolom 4 en het plan is m.e.r.-plichtig als het een plan betreft uit kolom 4.

Voor een wijziging van een weg met vier of meer rijstroken of de verlegging of verbreding van een bestaande weg waarbij de drempel van D1.2 niet wordt overschreden, moet een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden gemaakt.

Jurisprudentie

ABRvS, 7 maart 2012, nr. 201106311/1/T1/R4(Inpassingsplan Noordhorn - Zuidhorn)

Aanleg van een autoweg, C1.2? Nee, de weg wordt niet aangeduid als autoweg in de zin van het RVV 1990; er zijn snelheidsbeperkingen, gelijkvloerse verbindingen, landbouwverkeer is toegestaan.

ABRvS, 5 oktober 2011, nr. 201007860/1/R1 (Bestemmingsplan Ceintuurbaan)

Als een drempelwaarde van de bijlage bij het Besluit m.e.r. niet wordt overschreden, is de omvang van de in het plan voorziene uitbreiding geen bijzondere omstandigheden die in dit geval toch aanleiding geeft tot het verrichten van een m.e.r.-beoordeling.

ABRvS, 25 mei 2011, nr. 201004200/1/M3 (Randweg
Strijen)

Er is geen sprake van een autoweg; er zijn
snelheidsbeperkingen, gelijkvloerse verbindingen, ontheffing voor landbouwverkeer.

HvJ EG 10 juni 2004, C-87/02 (Project Lotto Zero)

Ringwegen vallen ook onder de Europese m.e.r.-verplichtingen.

ABRvS 2 januari 1996 nr. E01940030

Geen MER voor een (rond)weg die op meerdere plaatsen rechtstreeks toegankelijk is, geen stop- of parkeerverbod op deze weg gelden.