Infoblad Auto(snel)wegen categorie C1.2 en D1.1

Hier treft u de volgende informatie over op auto(snel)wegen die vallen onder categorieën C1.2 en D1.1:

Activiteiten

Er wordt onderscheid gemaakt in de aanleg van autowegen en autosnelwegen.De aanleg wordt genoemd in categorie C1.2 en de wijziging van autowegen en autosnelwegen wordt genoemd in D1.1.

In de categorieën C1.2 is sprake van de aanleg van een weg. In de gevallen dat er nog geen weg is, is het begrip ‘aanleg' helder. In sommige gevallen zijn de grenzen van het begrip aanleg niet duidelijk, bijvoorbeeld als een autoweg uit twee rijstroken bestaat en deze wordt aan weerszijden uitgebreid met een rijstrook, zodat een weg van vier rijstroken ontstaat. Het is en blijft dan een autoweg.

De vraag is of dit moet worden gezien als de aanleg van een autoweg (categorie C1.2), of dat er sprake is van uitbreiding/wijziging van een bestaande autoweg (categorie D1.1).

Het gaat er dan om hoe het begrip aanleg moet worden geïnterpreteerd. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie waaruit blijkt dat aanleg ruim moet worden geïnterpreteerd (HvJ EG 25 juli 2008, C 142/07 (Ecologistas en Acción - CODA). Werkzaamheden ter verbetering van een bestaande autoweg, kunnen, gelet op de omvang en modaliteiten ervan, worden gelijkgesteld met de aanleg van een nieuwe autoweg.
Gelet moet worden op de aanzienlijke potentiële milieugevolgen zoals geluidhinder, luchtverontreiniging, effecten op bodem en water, gevolgen voor het landschap, de cultuurhistorie en de archeologie en ook gevolgen voor de flora, fauna en ecologie.

Mogelijke verplichtingen

Als er sprake is van een aanleg van een autoweg of een autosnelweg dan ontstaat een mer-plicht op grond van C1.2.

Als er sprake is van een wijziging of uitbreiding van een autoweg of autosnelweg moet er een mer-beoordeling plaatsvinden als het een besluit betreft uit kolom 4 en een planmer-plicht als het een plan uit kolom 3 betreft.

Wanneer de drempel van D1.1 niet wordt overschreden moet er een vormvrije mer-beoordeling worden gemaakt.

Relevante definities

Autoweg

De bijlage van Besluit m.e.r., onderdeel A geeft een definitie van het begrip autoweg. Een autoweg is:

  1. een voor autoverkeer bestemde weg die alleen toegankelijk is via knooppunten of door verkeerslichten geregelde kruispunten en waarop het is verboden te stoppen en te parkeren, of
  2. een weg als bedoeld in artikel 1, onder d, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV)

Ad a. Onder autoverkeer moet worden verstaan verkeer van motorvoertuigen. Knooppunten kunnen verschillend uitgevoerd zijn, volgens de Europese Overeenkomst. In het algemeen geldt bij knooppunten dat de hoofdrijbanen van de autoweg ongelijkvloers gekruist worden (Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen, Genève, 15-11-1975). Volgens de toelichting bij het Besluit m.e.r. worden rotondes en verkeerspleinen gelijkgesteld met kruispunten die door verkeerslichten geregeld zijn, omdat het gaat om de toeritdosering en doorstroombaarheid van het verkeer. Onder de kruispunten wordt verstaan: de gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruispunten niet zijnde knooppunten die door verkeerslichten geregeld zijn.

Ad b. Een dergelijke weg wordt aangeduid met een G3-bord. Wanneer een G3 bord aanwezig is, valt de autoweg rechtstreeks onder het begrip autoweg van het Besluit m.e.r.. Een weg zonder G3 aanduiding is nooit een autoweg.

Bord G3: autoweg (Zie bijlage I van het RVV)

g3 autoweg


Autosnelweg

Het begrip autosnelweg wordt in het Besluit m.e.r. niet gedefinieerd. Het ligt voor de hand om aan te sluiten bij de Nederlandse verkeerswetgeving. Hierin is bepaald dat onder autosnelweg wordt verstaan een weg, aangeduid door G1 bord. Een autosnelweg is gelegen buiten de bebouwde kom.

G1 bord: autosnelweg (Zie bijlage I van het RVV)

G1 autosnelweg

De langs auto(snel)wegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de auto(snel)weg uit. Voor autosnelwegen geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid (voor motorvoertuigen) van 120 kilometer per uur.

Jurisprudentie

ABRvS, 7 maart 2012, nr. 201106311/1/T1/R4(Inpassingsplan Noordhorn - Zuidhorn)

Aanleg van een autoweg, C1.2? Nee, de weg wordt niet aangeduid als autoweg in de zin van het RVV; er zijn snelheidsbeperkingen, gelijkvloerse verbindingen, landbouwverkeer is toegestaan.

VzABRvS, 9 december 2011 nr. RvS 201110075/2/R4 (Tracébesluit wegverbreding
A2)

Een tracébesluit is aangewezen als een besluit bij de voorbereiding waarvan een besluit-MER moet worden gemaakt, het is geen plan in de zin van besluit m.e.r.-regelgeving.

VzABRvS, 7 september 2011, nr. 201104973/2/R4
(Bestemmingsplan Kersenbaan)

Aanleg van een autoweg, C1.2? Nee, de aan te leggen weg is op meerdere plaatsen rechtstreeks, dus zonder knooppunt of kruispunt met verkeerslichten, toegankelijk. Ook geen bord G3 van Bijlage I van het RVV.

HvJ EG 25 juli 2008, C 142/07 (Ecologistas en
Acción - CODA)

Een stedelijke weg die voldoet aan de kenmerken van de definitiebepaling van het begrip "autoweg" valt onder de richtlijn - dat een stedelijke weg niet wordt genoemd in richtlijn, betekent niet dat hij erbuiten valt.

ABRvS, 15 september 2004 nr. 200401178/1
(Wegaanpassing A2 Den Bosch - Eindhoven)

Een wegaanpassing waarbij geen nieuwe weg of wegdelen worden aangelegd - maar vluchtstroken als spitsstroken - kunnen ook een m.e.r.-plichtig weg-project opleveren.