Besluit uitvoering Chw Vijfde tranche

Op 6 maart 2013 is het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vijfde tranche (Stb. Jaargang 2013, nr. 77) in werking getreden. Via dit wijzigingsbesluit is naast de wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet ook bijlage II van de Crisis- en herstelwet aangepast.

De belangrijkste Wijzigingen in Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet

Aanwijzing Ontwikkelingsgebieden

In het besluit worden een aantal gebieden gewijzigd/aangewezen als ontwikkelingsgebieden:

 • Havengebied Rotterdam inclusief de Tweede Maasvlakte (voor begrenzing zie bijlage 24)
 • Dijklaan Bergambacht (voor begrenzing zie bijlage 25)
 • Blokhoeve Nieuwegein (voor begrenzing zie bijlage 26)
 • Haarlemmermeer Masterplan Badhoevedorp-Centrum (voor begrenzing zie bijlage 27)

Hierdoor kunnen ontwikkelingen worden gerealiseerd, die tot nu toe door het ontbreken van milieugebruiksruimte niet mogelijk waren. Het besluit stelt bestuurders in staat om via een gebiedsontwikkelingsplan tijdelijk van de normen af te wijken, mits er op termijn een betere situatie ontstaat.

Aanwijzing /wijziging Innovatieve experimenten

 • Door aanpassing van artikel 6 kan de gemeente Veghel de organische ontwikkeling van het gebied (CHV-terrein Veghel), die zij voorstaat, realiseren. De gemeente kan hiermee voor de duur van vijftien jaar in plaats van vijf jaar afwijken van artikel 2.23 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht.

 • Door wijziging van het tweede lid van artikel 6 wordt de werkingsfeer van artikel 6 van Strijp S verruimd tot de gehele Spoorzone in Eindhoven.

 • Door wijziging van artikel 6a wordt de werkingsfeer van artikel 6a(innovatief experiment gericht op gebiedsgericht bodembeheer) van Strijp S verruimd tot de gehele Spoorzone in Eindhoven.

 • Door aanpassing van artikel 6e wordt de werkingsfeer van het desbetreffende innovatief experiment verruimt door de toevoeging van de gemeenten Castricum en Den Haag. Als gevolg van het artikel 6e zijn in de desbetreffende gemeenten tot 25 oktober 2017 de daarin genoemde eisen van het Bouwbesluit 2012, die betrekking hebben op de inrichting en afwerking van de woning, niet meer van toepassing op grondgebonden nieuwbouw in particulier opdrachtgeverschap. Voor de desbetreffende onderdelen moet in ieder geval wel aan het minimumniveau van het Bouwbesluit 2012 (het niveau bestaande bouw) worden voldaan.
 • Op grond van artikel 6g (nieuw) wordt in de gemeenten Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Schijndel en Zoetermeer voor een periode van vijf jaar het verkrijgen van een vergunning voor een aantal specifieke bouwwerken vereenvoudigd. Binnen het experiment wordt niet langer meer vooraf, in het kader van de vergunningprocedure, door het bevoegd gezag beoordeeld of het desbetreffende bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Dit wordt, net zoals dat bij vergunningvrij bouwen het geval is, overgelaten aan de initiatiefnemer zelf.

Overige wijzigingen in het besluit

 • Door de wijziging van artikel 11 en 12 moet bij een besluit dat onder de Chw valt en bij de bekendmaking of mededeling van het besluit ook worden vermeld dat "het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend".

 • Wijziging van Bijlage 5 (Kaart FlorijnAs te Assen) en Bijlage 14 (Kaart Eindhoven Strijp S).

Wijzigingen in Crisis- en herstelwet

In artikel II wordt bijlage II aangepast en aan Bijlage II wordt het volgende project toegevoegd:

 • In categorie Aa: 17. Flevokust Lelystad.