Wijziging Chw 31 december 2011 / 1 januari 2012

De Crisis- en herstelwet is per 31 december 2011 gewijzigd. Dit is gebeurd via de "Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) (Stb. 2011, 675)". Hieronder vindt u de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen.

Op 1 januari 2012 is ook de "Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (Stb. 2011, 595)" in werking getreden (via het Koninklijk besluit van 14 december (Stb. 2011, 649)). In artikel V van het wetsvoorstel wordt de Crisis- en herstelwet op enkele kleine punten aangepast.

Reparatie van de Crisis- en herstelwet (Stb. 2011, 675)

De inhoudelijke wijzigingen op een rij:

Procedurele versnellingen (Hoofdstuk 1 Chw)

 • Als voor projecten uit Bijlage 2 Chw of projecten die zijn aangewezen als lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis een milieueffectrapport wordt gemaakt, dan gaat een extra verplichting gelden. Dat milieueffectrapport bevat een schets van de voornaamste alternatieven die zijn onderzocht en van de mogelijke gevolgen voor het milieu daarvan, met een motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alternatieven (aanvulling artikel 1.11).

Ontwikkelingsgebieden (Afdeling 1, hoofdstuk 2 Chw)

 • Een afwijking van de normen mag niet leiden tot een geluidbelasting binnen de woning hoger dan 33 dB (aanpassing artikel 2.3, lid 5, onderdeel g).

Innovatie (Afdeling 2, hoofdstuk 2 Chw)

 • Aan het afwijken van de Elektriciteitswet 1998 (via een AMvB) wordt de voorwaarde gekoppeld dat de afwijking geen gevolgen heeft voor de opbrengst van de energiebelasting, bedoeld in de Wet belastingen op milieugrondslag (aanvulling artikel 2.4, lid 1 onderdeel a).
 • De waterwet (met uitzondering van hoofdstuk 5, artikel 6.5, aanhef en onder c, juncto paragraaf 2 van hoofdstuk 6) wordt aan de wetten toegevoegd waar in het kader van Innovatie (per AMvB) afgeweken kan worden (invoeging artikel 2.4, lid 1 onderdeel c).
 • De Wabo wordt aan de wetten toegevoegd waar in het kader van Innovatie (per AMvB) afgeweken kan worden (invoeging artikel 2.4, lid 1 onderdeel d).

Versnelde uitvoering van bouwprojecten (Projectuitvoeringsbesluit) (Afdeling 6, hoofdstuk 2 Chw)

 • De gemeenteraad kan nu de bevoegdheid, bedoeld in dit artikel, delegeren aan burgemeester en wethouders (toevoeging aan artikel 2.10, lid 1).
 • Er zijn extra procedurele eisen: de kennisgeving van het ontwerp moet in de Staatscourant worden geplaatst en tevens langs elektronische weg, daarnaast moet het ontwerpprojectuitvoeringsbesluit met de daarbij behorende stukken langs elektronische weg beschikbaar worden gesteld (aanvulling artikel 2,11).

Versnelde uitvoering van lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis (Afdeling 7, hoofdstuk 2 Chw)

 • Indien reeds een structuurvisie is vastgelegd vervalt de verplichte vaststelling van de structuurvisie en wordt deze zover nodig aangevuld.

Bijlage 1 (projecten waarvoor de procedurele versnelling van Afdeling 2, hoofdstuk 1 Chw gelden)

 • Verduidelijking categorie 1.5: ontwikkeling en verwezenlijking van overige ruimtelijke en infrastructurele projecten ten behoeve van het transport of het leveren van duurzame energie.
 • Aanpassing categorie 3.1:
  • "20 woningen"wordt vervangen door 11 woningen"
  • afdeling 3.1 of afdeling 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening» vervangen door «afdeling 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan, het inpassingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken,»
 • Verduidelijking categorie 3.2 (projecten als bedoeld in artikel 2.9, eerste lid) door toevoeging van "waarvoor een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 is vastgesteld".

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 588.

Belangrijkste kamerstukken:

Wijziging van de Tracéwet (Stb. 2011, 595)

In artikel V van het wetsvoorstel wordt de Crisis- en herstelwet op enkele kleine punten aangepast. Voor het projectuitvoeringsbesluit (afdeling 6, Hoofdstuk 2 Chw) wordt in artikel 2.9, derde lid, onder c de zinssnede "onderdeel c" geschrapt uit de verwijzing naar "artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Tracéwet". In bijlage I bij de wet wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 2 van de Tracéwet» telkens vervangen door «bedoeld in artikel 8 van de Tracéwet».

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 377.

Belangrijkste kamerstukken: