Invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden via een koninklijk besluit (Staatsblad 2010, nr. 231). Deze inwerkingtreding behelst niet één wet(svoorstel) maar is een resultante van zes wetten:

Doordat de inwerkingtreding van de Wabo via zes wetten plaatsvindt, is zoeken in de wetshistorie lastig. Door de schaal van wijzigingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht was het niet mogelijk een werkzaam overzicht te geven op artikelniveau. Wanneer u op zoek bent naar de wetshistorie van een bepaald artikel, wordt aangeraden dit via http://www.wetten.nl/ te doen. U kunt die historie vinden door bij het desbetreffende wetsartikel op de "i" klikken (rechts boven het artikel).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

In dit wetsvoorstel (de Wabo) worden de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.
Het moet daarbij gaan om plaatsgebonden activiteiten die op een of andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daartoe worden ca. 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten geïntegreerd tot één omgevingsvergunning. Dit leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan. De samenvoeging leidt tot een omvangrijke vermindering van het aantal toestemmingen en een daarmee overeenkomende vermindering van administratieve lasten.

Status

Het voorstel is op 11 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 november 2008 met algemene stemmen aangenomen. op 4 december 2008 is de Wet algemene bepalingen gepubliceerd (Staatsblad 2008, nr. 496). De wet is op 1 oktober 2010 via een koninklijk besluit (Staatsblad 2010, nr. 231) in werking getreden.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 30 844.

Belangrijkste kamerstukken:

Aangenomen amendementen:

Bovenstaande Nota's van wijziging/verbetering en amendement zijn in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt:

Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Deze invoeringswet regelt de gevolgen van de invoering van de omgevingsvergunning voor tal van wetten binnen het omgevingsrecht. In dit wetsvoorstel is bovendien het overgangsrecht met betrekking tot de Wabo opgenomen. Daarnaast zijn in dit wetsvoorstel wijzigingen van de Wabo opgenomen die ervoor zorgen dat de tekst van de Wabo op het moment van inwerkingtreding volledig en actueel is.

Aanpassingen Wabo

In artikel 1.1 worden verschillende artikelen van de Wabo aangepast.
N.B. Via de Crisis- en herstelwet (Staatsblad 2010, nr. 135) is dit artikel 1.1 gewijzigd.

Status

Het voorstel is op 2 juli 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel is op 23 maart 2010 door de Eerste Kamer aangenomen. De invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is op 1 april 2010 gepubliceerd Staatsblad 2010, nr. 142). De wet is op 1 oktober 2010 via een koninklijk besluit (Staatsblad 2010, nr. 231) in werking getreden.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 953.

Belangrijkste kamerstukken:

Aangenomen amendementen:

Bovenstaande Nota's van wijziging/verbetering en amendement zijn in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt:

Wet bestuurlijke lus Awb

Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling die de bestuursrechter de mogelijkheid geeft om het bestuursorgaan tijdens een beroepsprocedure de gelegenheid te geven om gebreken in een bestreden besluit te herstellen, in plaats van te volstaan met een zogeheten «kale» vernietiging van dit besluit (zoals nader beschreven in paragraaf 2 van het algemeen deel van deze toelichting). Deze regeling wordt in de rechtswetenschap en -praktijk ook wel aangeduid als "de bestuurlijke lus".

Aanpassingen Wabo

In artikel VI wordt de Wabo aangepast:

  • artikelen 6.6 tot en met 6.10 vervallen.

Status

Het voorstel is op 10 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 november 2009 aangenomen. Op 24 december 2009 is de Wet bestuurlijke lus Awb gepubliceerd (Staatsblad 2009, nr. 570). De inwerkingtreding op 1 januari 2010 is geregeld via een koninklijk besluit (Staatsblad 2009, nr. 597).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 352.

Belangrijkste kamerstukken:

Aangenomen amendementen:

Bovenstaande Nota's van wijziging/verbetering en het amendement zijn in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt:

Aanpassingswet dienstenrichtlijn

Het wetsvoorstel voor een Aanpassingswet maakt onderdeel uit van een meeromvattend geheel aan wet- en regelgeving ter implementatie van de dienstenrichtlijn zoals aangekondigd bij de brief van de minister van Economische Zaken van 19 maart 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 21 501-30, nr. 78). Op rijksniveau betreft het achtereenvolgens het wetsvoorstel voor een Dienstenwet, de aanpassing van sectorale regelgeving, het wetsvoorstel voor een Aanpassingswet dienstenrichtlijn, een Aanpassingsbesluit en ten slotte, indien dat noodzakelijk blijkt, een voorstel voor een Veegwet.

Aanpassingen Wabo

In artikel IIId (toegevoegd via de Nota van wijziging) wordt de Wabo aangepast:

  • wijziging artikelen 3.1 en 3.12.
    De verwijzing naar artikelen van de Dienstenwet zijn aangepast.

Status

Het voorstel is op 26 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 december 2009 als hamerstuk afgedaan. Op 24 december 2009 is de Aanpassingswet dienstenrichtlijn gepubliceerd (Staatsblad 2009, nr. 616). De inwerkingtreding op 28 december 2009 is geregeld via een koninklijk besluit (Staatsblad 2009, nr. 617).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 859.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande Nota van wijziging is in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt:

Reparatiewet diverse wetten Vrom

Deze wet bevat voornamelijk technische wijzigingen. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties en het herstel van verwijzingen naar vernummerde wetsartikelen. De wijzigingen kennen verschillende achtergronden. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van eerdere of afstemming op toekomstige wetswijzigingen. In het bijzonder betreft het aanpassingen in verband met de nieuwe of gewijzigde wetgeving ten gevolge van (het voorstel voor) de Crisis- en herstelwet, de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Invoeringswet Wabo

In artikel I (gewijzigd via de Nota van wijziging) wordt de invoeringswet Wabo (wijziging artikel 1.2 en invoeging artikel 1.2a) aangepast.

Aanpassingen Wabo

In artikel II (gewijzigd via de Nota van wijziging) wordt de Wabo aangepast:

  • wijziging artikelen 2.14, 2.33, 3.11 en 4.2.

Status

Het voorstel is op 8 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 april 2010 als hamerstuk afgedaan. Op 26 mei 2010 is de Wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Staatsblad 2010, nr. 187) gepubliceerd. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 277.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande Nota van wijziging is in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt:

Crisis- en herstelwet

Dit wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, om de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen. Het voorstel bevat daartoe tijdelijke en permanente maatregelen. In Hoofdstuk 1 staan tijdelijke maatregelen voor (vooralsnog) 58 projecten met betrekking tot duurzame energie, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling en kustverdediging, en voor 20 categorieën van ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Hoofdstuk 2 bevat bijzondere voorzieningen, zoals de mogelijkheid om bij wijze van experiment milieuontwikkelingsgebieden aan te wijzen, waar tijdelijk van milieuwetgeving kan worden afgeweken, de mogelijkheid om bij wijze van experiment ten behoeve van innovatieve ontwikkelingen af te wijken van wetgeving op het gebied van wonen, milieu en ruimtelijke ordening en een verruiming van de mogelijkheden voor complexgewijze renovatie van huurwoningen. Voor de hoofdstukken 1 en 2 geldt dat de maatregelen ingaan per 1 januari 2010 en op 1 januari 2014 vervallen. Hoofdstuk 3 bevat wetswijzigingen die gelden voor alle projecten in het ruimtelijke domein. Deze wijzigingen behouden hun werking ook na 1 januari 2014.

Invoeringswet Wabo

In artikel 3.5 (gewijzigd via de Nota - en de Tweede nota van wijziging) wordt de invoeringswet Wabo aangepast.
N.B. Deze wijziging omvat mede een wijziging van artikel 1.1 invoeringswet Wabo. Dit artikel 1.1 wijzigt de Wabo.

Aanpassingen Wabo

In artikel 3.15 (gewijzigd via de Nota - en de Tweede nota van wijziging) wordt de Wabo aangepast:

  • wijziging artikelen 2.9, 2.14 en 3.12;
  • invoeging nieuw artikel 2.9a.

Status

Het voorstel is op 18 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel is op 16 maart 2010 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is gepubliceerd op 30 maart 2010 (Staatsblad 2010, nr. 135). De wet is via een koninklijk besluit (Staatsblad 2010, nr. 137) op 31 maart 2010 in werking getreden.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 127.

Belangrijkste kamerstukken:

Aangenomen amendementen:

Er zijn een twintigtal amendementen door de Tweede Kamer aangenomen. Een overzicht daarvan vindt u in het stemmingsoverzicht Tweede Kamer (pdf, 178 kB).

Bovenstaande Nota's van wijziging en amendementen zijn in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt: