Modernisering Merregelgeving

Op 1 juli 2010 is de Wet Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (Stb. 2010, nr. 20) in werking getreden. De wijziging voorziet in de tweede tranche van de stelselherziening van het instrumentarium voor milieubeoordeling, welke tot doel heeft om met behoud van de milieudoelstelling te komen tot minder en eenvoudiger regels en meer samenhang in het systeem van milieubeoordelingen voor plannen en projecten.

De Crisis- en herstelwet regelt een aanpassing van de wet hierboven.

Vanwege de Wet modernisering Mer is ook een (beperkte) aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) noodzakelijk.

Wet modernisering Mer

In artikel II van de wijzigingswet is ook de Wet ruimtelijke ordening (artikelen 3.33 en 3.35) aangepast.

De wijzigingen in de artikelen 3.33, zesde lid, en 3.35, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, hebben tot doel om de mededeling uit de huidige scopingfase te verbreden met relevante (o.a. ruimtelijke) informatie, zodat ook andere gevolgen dan milieugevolgen in kaart worden gebracht. In het wetsvoorstel wordt nu verwezen naar de «kennisgeving» in de voorbereidingsprocedures voor een plan onderscheidenlijk een besluit waarop de afdelingen 3.4 Awb of 13.2 Wm niet van toepassing zijn (paragraaf 7.9) en naar de «mededeling» in de voorbereidingsprocedure van een besluit waarop de afdelingen 3.4 Awb en 13.2 Wm wel van toepassing zijn (paragraaf 7.8).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 755.

Belangrijkste kamerstukken:

Crisis- en herstelwet

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Staatsblad 2010, nr. 135) in werking getreden. De Chw bevat naast de procedurele versnellingen en nieuwe instrumenten ook een deel ook reparatiewetgeving.

Met het artikel 3.24, onderdeel B, onder 2, van het wetsvoorstel regelt een aanpassing van het voorgestelde artikel 3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening aan de wijzigingen van de Wet milieubeheer die zijn opgenomen in het wetsvoorstel, houdende wijzigingen van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage).
NB. Deze aanpassing is toegevoegd via de Nota van wijziging.

U kunt alle kamerstukken over de Chw vinden in het dossier nr. 32 127.

Belangrijkste kamerstukken:

Aanpassing Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

Vanwege modernisering van de merregelgeving zijn ook enkele naast het Besluit milieueffectrapportage ook enkele andere besluiten aangepast (Staatsblad jaargang 2010, nr. 184).

In artikel V van het wijzigingsbesluit wordt ook het Bro aangepast. Het gaat om een tweetal technische aanpassingen.