Regelgeving in ontwikkeling Wet geluidhinder

Hier vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen rond de Wet geluidhinder (Wgh) en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.

Omgevingswet

Het Rijk werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) vervangt de bestaande wetgeving. Hierin komen onderwerpen die nu zijn beschreven in wetten en AMvB’s voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Via het aanvullingspoor geluid komen de regels voor rijksinfrastructuur uit de Wet milieubeheer en de regels van de overige bronnen uit de Wet geluidhinder in de Omgevingswet. Meer informatie over dit wetgevingstraject vindt u op aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Wet geluidhinder

Een overzicht van wijzigingen vanaf 1 januari 2007 van de Wet geluidhinder en aanverwante regelgeving treft u aan op de pagina Overzicht aanpassingen regelgeving.


Hoe werkt het vanaf 2022?

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen, vindt u op de pagina 'Hoe komt een wet tot stand?'. Dit is een website van rijksoverheid.