Regelgeving in ontwikkeling Geluid en Wabo

Op deze pagina vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving voor het thema Geluid en vergunningplicht (omgevingsvergunning Wabo). Het kan daarbij gaan om wijzigingen in de Wabo zelf maar ook om wijzigingen in andere regelgeving. Bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit en de Wet geluidhinder, die gevolgen hebben voor de geluidpraktijk.

Een overzicht van eerder doorgevoerde wijzigingen (vanaf 2008) in genoemde regelgeving met gevolgen voor het thema Geluid en vergunningplicht (omgevingsvergunning Wabo) vindt u op de pagina 'Overzicht aanpassingen regelgeving'. In onderstaande tabel treft u de volgende ontwikkelingen in regelgeving voor geluid die relevant is voor de omgevingsvergunning Wabo.

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: 'Hoe komt een wet tot stand?'. Dit is een website van de rijksoverheid.

Wijziging Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving

Ontwerpbesluit van 22 mei 2019 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De herziening maakt het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen mogelijk.

Naar verwachting treedt de wijziging op 1 juli 2020 in werking.

Ontwikkelaars passen steeds vaker warmtepompen toe. Hiermee behalen ze toekomstige ambities voor aardgasloos bouwen en de eisen voor Bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Maar warmtepompen maken geluid. Dit geluid kan omwonenden hinderen.  Een aanpassing in het Bouwbesluit 2012 (en ook in het Besluit bouwwerken leefomgeving) zorgt voor de regels om hinder te voorkomen.

Omgevingswet en Aanvullingswet geluid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Zie verder de website aan de slag met de Omgevingswet.

Via de Aanvullingswet geluid worden de regels voor rijksinfrastructuur uit de Wet milieubeheer en de regels van de overige bronnen uit de Wet geluidhinder geïntegreerd in de Omgevingswet. Zie voor meer informatie over dit wetgevingstraject de pagina over de Aanvullingsspoor geluid.