Regelgeving in ontwikkeling geluidproductieplafonds

Op deze pagina vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving voor het thema geluidproductieplafonds.

Overzicht ontwikkelingen

Type

Onderwerp

Wet Omgevingswet en Aanvullingswet geluid

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: 'Hoe komt een wet tot stand?'. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet en Aanvullingswet geluid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Zie verder de website aan de slag met de Omgevingswet.

Via de Aanvullingswet geluid worden de regels voor rijksinfrastructuur uit de Wet milieubeheer en de regels van de overige bronnen uit de Wet geluidhinder geïntegreerd in de Omgevingswet. Zie voor meer informatie over dit wetgevingstraject de pagina over de Aanvullingswet geluid.


Hoe werkt het vanaf 2021?