Toezicht en handhaving Wabo

Met de inwerkingtreding van de Wabo is een belangrijke rol weggelegd voor integrale handhaving. In het Besluit Omgevingsrecht (Bor) staan kwaliteitseisen genoemd, waaraan professionele handhavingsorganisaties moeten voldoen. Het gaat hierbij om de volgende eisen:

  1. Handhavingsbeleid: Er is een handhavingsbeleid voor alle beleidsvelden die in de Wabo worden geïntegreerd of erbij aanhaken. Daarin staat een beschrijving van de prioriteiten, de doelen, de strategieën en de activiteiten, gebaseerd op een probleemanalyse. Het beleid is afgestemd met andere betrokken bestuursorganen en strafrechtelijke partners.
  2. Uitvoeringsprogramma: De organisatie stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast en maakt dit bekend. Dit uitvoeringsprogramma is afgestemd met andere betrokken bestuursorganen en strafrechtelijke partners.
  3. Uitvoeringsorganisatie: De inrichting van de organisatie waarborgt een adequate en behoorlijke uitvoering van het beleid. In ieder geval ligt de personeelsformatie vast. De organisatie is ook buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar. Werkprocessen zijn vastgesteld. Voor zover er sprake is van toezicht op inrichtingen zijn vergunningverlening en handhaving gescheiden en is er een roulatieschema.
  4. Borging van de middelen: Financiële en personele middelen zijn in de begroting gewaarborgd.
  5. Monitoring: De organisatie bewaakt en registreert resultaten en voortgang van de uitvoering van het programma.
  6. Rapportage: De organisatie rapporteert over de uitvoering van het programma en over het bereiken van de gestelde doelen.

Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Wabo -

In deze notitie worden de hoofdlijnen van het gemoderniseerde stelsel beschreven