Lozen bij agrarische activiteiten

Hier vindt u beschrijvingen over wat er met afvalwater moet gebeuren dat vrijkomt bij agrarische activiteiten. In het activiteitenbesluit is voor 'agrarische activiteiten" een definitie opgenomen in artikel 1.1.:

"Het geheel van activiteiten dat betrekking heeft op gewassen of landbouwhuisdieren voor zover deze geteeld of gekweekt onderscheidenlijk gefokt, gemest, gehouden of verhandeld worden, daaronder mede begrepen agrarisch gemechaniseerd loonwerk zoals het uitvoeren van cultuurtechnische werken, mestdistributie, grondverzet of soortgelijke dienstverlening".