Werken met grondwater

Al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat noemen we grondwater. Grondwater kan worden gebruikt voor diverse doeleinden zoals het maken van drinkwater of voor een bodemenergiesysteem.

Bij bouwwerkzaamheden pompt men het grondwater juist tijdelijk weg om bijvoorbeeld kelders en funderingen te bouwen. De waterschappen of de provincie zijn meestal bevoegd gezag voor het onttrekken of infiltreren van grondwater.