Wetgeving

De wetgeving met betrekking tot watergerelateerde onderwerpen is verdeeld over verschillende wetten. Sommige wetten, zoals de Waterwet, richten zich alleen op waterbeheeraspecten. Andere wetten zoals de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) zijn deels van toepassing op waterzaken. Elke wet is voorzien van een beknopte uitleg en biedt toegang tot de relevante parlementaire stukken. Daarnaast worden, vanuit het oogpunt ‘water', verbanden gelegd tussen verschillende delen van de wet- en regelgeving. Zowel binnen één wet als tussen verschillende wetten.


Uw onderwerpen

schema waterregelgeving