ISL3a

ISL3a is een rekenmodel voor het berekenen van de luchtkwaliteit van punt- en oppervlaktebronnen. Een veelgebruikte toepassing is het doorrekenen van agrarische bronnen (stallen).

Download ISL3a versie 2020

U installeert het rekenmodel op uw harde schijf door op de link te klikken. Vervolgens moet u akkoord geven voor het uitvoeren van het bestand 'ISL3aV2020_3.exe'.

Hierna slaat u het programma op op de harde schijf. Nu kunt u berekeningen gaan uitvoeren door in de map 'bin' op het ISL3a-icoon (bestandstype is 'application') te klikken.

Versie 2020_3 is beschikbaar vanaf 27 november 2020. Het rekenhart is gelijk aan versie 2020_2 van 17 juli 2020. Deze versies bevatten de actuele achtergrondconcentraties.

In versie 2020_2 was het niet mogelijk om grote bestanden als ondergrond van een rekengebied te uploaden. Dit is in versie 2020_3 wel mogelijk. Inhoudelijk zijn er geen verschillen tussen versies _2 en _3.

Versie 2020_1 bevatte de achtergrondconcentraties waarin een tegenstrijdigheid zat in de NOx-emissies uit landbouwgronden. Door de correctie zijn de concentraties voor bijvoorbeeld NO2 en PM10 lager in de rekenjaren 2020-2030.

Handleiding en wijzigingen in 2020

In de handleiding vindt u verdere uitleg over ISL3a versie 2020.

ISL3a versie 2020 bevat onder andere:

  • achtergrondconcentraties van 2019 en nieuwe prognoses voor toekomstige jaren
  • meteorologische gegevens, bijvoorbeeld windsnelheid en -richting, van 2019. Nieuw is dat het model voor het berekenen van een toekomstig jaar de gemiddelde meteo van de jaren 2005 tot en met 2014 gebruikt. In eerdere versies was dit de meteoset van 1995 tot en met 2004.

Eerdere versies ISL3a

Eerdere versies van afgelopen jaren van ISL3a zijn ook nog beschikbaar.

ISL3a en landbouw

Voor het gebruik van ISL3a bij het doorrekenen van agrarische bronnen (stallen) is een invoerinstructie gemaakt. Hierbij moet u de emissiefactoren gebruiken die bekend zijn gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Onder het onderdeel landbouw op de InfoMil website vindt u een toelichting over fijnstof uit de agrarische sector.

Het maximum aantal bronnen in ISL3a is uitgebreid naar 1.500. De aanleiding is een gebruikerswens om de som van effecten van omliggende veehouderijen op toetspunten beter in beeld te kunnen brengen.

NB gebruik bij het rekenen van een groot aantal bronnen in een groot rekengebied (>10*10km), een complexe situatie, andere goedgekeurde SRM3-implementaties.

Dubbeltellingcorrectie fijnstof van veehouderijen

De bijdrage van de intensieve veehouderij aan de concentraties fijnstof is meegenomen bij de bepaling van de achtergrondconcentratie of grootschalige concentratiegegevens fijnstof (GCN-kaart PM10). Als de gebruiker de bijdrage van een of meer bedrijven aan de fijnstof concentraties berekent en deze optelt bij de achtergrondconcentratie treedt daarmee een dubbeltelling op.

Op basis van de emissies door een of meer bedrijven kan je de grootschalige concentratiegegevens fijnstof voor de gridcel waarbinnen deze bedrijven zijn gelegen en de acht omliggende gridcellen corrigeren. De correctiemethode versie 2020 (zip-bestand) is ontwikkeld door PBL, in samenwerking met het ministerie van IenW, RIVM en ECN. In het zip-bestand zijn 2 tools opgenomen. De versie met 'cumulatie' in de naam heeft de meeste gebruikersfuncties. Voor die gevallen waar meerdere bronnen/bedrijven in ISL3a worden ingevoerd is bij de correctiemethode de Werkwijzer dubbeltellingcorrectie-tool (pdf, 273 kB) ontwikkeld. Zie ook het stappenplan in de Handleiding fijnstof en veehouderijen.

Deze correctiemethode maakt deel uit van de grootschalige concentratiegegevens fijnstof, die de minister van IenW jaarlijks bekend maakt.

Over ISL3a

Het rekenmodel ISL3a (Implementatie Standaardrekenmethode Luchtkwaliteit 3) is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM). Het model rekent volgens Standaard rekenmethode 3 (SRM3). Dit ligt vast in de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). U kunt het programma gebruiken om de gevolgen van (agrarische en industriële) punt- en oppervlaktebronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te berekenen. Het model is in opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM door KEMA ontwikkeld.

In veel gevallen bestaat de behoefte om voor eenvoudige situaties aan te tonen dat geen sprake is van een mogelijke overschrijding van de In Betekenende Mate-grens (IBM) en/of van grenswaarden luchtkwaliteit. Het toenmalige ministerie van VROM heeft daarom ISL3a laten ontwikkelen, een rekenmodel voor eenvoudige situaties. Tot en met versie 2015 was de invoer in ISL3a beperkt tot maximaal 25 bronnen en 3.000 receptorpunten. Vanaf versie 2016 is het maximum aantal bronnen 500. Het model kan berekeningen uitvoeren voor de stoffen NO2 - PM10 - PM2,5 - EC. Voor de NO-conversie wordt een vaste omzettingssnelheid van 5%, volgens het Nieuw Nationaal Model, gebruikt.

Het optellen van bijdragen van bijvoorbeeld lijnbronnen is binnen ISL3a niet mogelijk. Gebruik voor complexe situaties, bijvoorbeeld met veel bronnen of bronnen van grote hoogte, of andere stoffen, andere modellen (goedgekeurd voor SRM3).

Rekenmodellen moeten voldoen aan de regels uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). Dat is bij de ontwikkeling van ISL3a dan ook geëist. Een andere eis is dat het model voor eenvoudige situaties, binnen de betrouwbaarheidsmarge, dezelfde uitkomst geeft als een berekening met een ander goedgekeurd model voor SRM3. De kwaliteit van berekening is daarmee zo hoog dat een berekening met een complexer SRM3-model geen toegevoegde waarde biedt.

Helpdesk

InfoMil informeert overheden over de uitvoering van milieubeleid. Onze helpdesk is bedoeld voor medewerkers van bevoegd gezag die het landelijk milieubeleid uitvoeren. Bijvoorbeeld vergunningverleners, handhavers of beleidsmedewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen. Komt u als medewerker van het bevoegd gezag problemen of foutmeldingen tegen waardoor u niet verder kunt met het uitvoeren van uw berekeningen? Neem dan contact op met de helpdesk.

Bedrijven zoals adviesbureaus kunnen met deze vragen helaas niet terecht bij de helpdesk, en ook niet bij de ontwikkelaar van het model: DNV GL. Meer informatie over ondersteuning van InfoMil aan bedrijven vindt u op de pagina: Andere helpdesks voor bedrijven. Suggesties ter verbetering van het programma zijn welkom en kunnen via het contactformulier worden ingediend.