ISL3a

ISL3a is een rekenmodel voor het berekenen van de luchtkwaliteit van punt- en oppervlaktebronnen. Een veelgebruikte toepassing is het doorrekenen van agrarische bronnen (stallen).

Download ISL3a v2018

U installeert het rekenmodel op uw harde schijf door op de link te klikken. Vervolgens moet u akkoord geven voor het uitvoeren van het bestand 'ISL3aV2018_1.exe'. Hierna slaat u het programma op op de harde schijf. Nu kunt u berekeningen gaan uitvoeren door in de map 'bin' op het ISL3a-icoon (bestandstype is 'application') te klikken.

Handleiding en wijzigingen in 2018

In de handleiding vindt u verdere uitleg over ISL3a versie 2018. Deze versie is beschikbaar sinds 19 juni 2018. In paragraaf 1.2 staan de aanpassingen in vergelijking met versie 2017.
ISL3a versie 2018 bevat onder andere:

  • achtergrondconcentraties 2018 (achtergrondconcentraties in 2017 en prognoses voor toekomstige jaren)
  • nieuwe meteorologische gegevens, bijvoorbeeld windsnelheid en -richting (over 2017)

Eerdere versies ISL3a

Eerdere versies van afgelopen jaren van ISL3a zijn ook nog beschikbaar.

ISL3a en landbouw

Voor het gebruik van ISL3a bij het doorrekenen van agrarische bronnen (stallen) is een invoerinstructie gemaakt. Hierbij moet u de emissiefactoren gebruiken die bekend zijn gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Onder het onderdeel landbouw op de InfoMil website vindt u een toelichting over fijnstof uit de agrarische sector.

Het maximum aantal bronnen in ISL3a is uitgebreid naar 1.500. De aanleiding is een gebruikerswens om de som van effecten van omliggende veehouderijen op toetspunten beter in beeld te kunnen brengen.

NB gebruik bij het rekenen van een groot aantal bronnen in een groot rekengebied (>10*10km), een complexe situatie, andere goedgekeurde SRM3-implementaties.

Dubbeltellingcorrectie jaargemiddelde concentratie fijnstof van veehouderijen

De bijdrage van de intensieve veehouderij aan de concentraties fijnstof is meegenomen bij de bepaling van de achtergrondconcentratie of grootschalige concentratiegegevens fijnstof (GCN-kaart PM10). Als de gebruiker de bijdrage van een individueel bedrijf aan de fijnstof concentraties berekent en deze optelt bij de achtergrondconcentratie treedt daarmee een dubbeltelling op.

Op basis van de emissies door het individuele bedrijf kan je de grootschalige concentratiegegevens fijnstof voor de gridcel waarbinnen het bedrijf is gelegen en de acht omliggende gridcellen corrigeren. De correctiemethode versie 2018 (zip-bestand) is ontwikkeld door PBL, in samenwerking met het ministerie van IenW, RIVM en ECN. Voor die gevallen waar meerdere bronnen/bedrijven in ISL3a worden ingevoerd, gebruik dan bij de correctiemethode de Werkwijzer dubbeltellingcorrectie-tool (pdf, 161 kB).

Deze correctiemethode maakt deel uit van de grootschalige concentratiegegevens fijnstof, die de minister van IenW jaarlijks bekend maakt.

Over ISL3a

Het rekenmodel ISL3a (Implementatie Standaardrekenmethode Luchtkwaliteit 3) is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM). Het model rekent volgens Standaard rekenmethode 3 (SRM3). Dit ligt vast in de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). U kunt het programma gebruiken om de gevolgen van (agrarische en industriële) punt- en oppervlaktebronnen op de luchtkwaliteit in de omgeving te berekenen. Het model is in opdracht van het toenmalige Ministerie van VROM door KEMA ontwikkeld.

In veel gevallen bestaat de behoefte om voor eenvoudige situaties aan te tonen dat geen sprake is van een mogelijke overschrijding van de In Betekenende Mate-grens (IBM) en/of van grenswaarden luchtkwaliteit. Het toenmalige ministerie van VROM heeft daarom ISL3a laten ontwikkelen, een rekenmodel voor eenvoudige situaties. Tot en met versie 2015 was de invoer in ISL3a beperkt tot maximaal 25 bronnen en 3.000 receptorpunten. Vanaf versie 2016 is het maximum aantal bronnen 500. Het model kan berekeningen uitvoeren voor de stoffen NO2 - PM10 - PM2,5 - EC. Voor de NO-conversie wordt een vaste omzettingssnelheid van 5%, volgens het Nieuw Nationaal Model, gebruikt.

Het optellen van bijdragen van bijvoorbeeld lijnbronnen is binnen ISL3a niet mogelijk. Gebruik voor complexe situaties, bijvoorbeeld met veel bronnen of bronnen van grote hoogte, of andere stoffen, andere modellen (goedgekeurd voor SRM3).

Rekenmodellen moeten voldoen aan de regels uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007). Dat is bij de ontwikkeling van ISL3a dan ook geëist. Een andere eis is dat het model voor eenvoudige situaties, binnen de betrouwbaarheidsmarge, dezelfde uitkomst geeft als een berekening met een ander goedgekeurd model voor SRM3. De kwaliteit van berekening is daarmee zo hoog dat een berekening met een complexer SRM3-model geen toegevoegde waarde biedt.

Helpdesk

InfoMil informeert overheden over de uitvoering van milieubeleid. Onze helpdesk is bedoeld voor medewerkers van bevoegd gezag die het landelijk milieubeleid uitvoeren. Bijvoorbeeld vergunningverleners, handhavers of beleidsmedewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen. Komt u als medewerker van het bevoegd gezag problemen of foutmeldingen tegen waardoor u niet verder kunt met het uitvoeren van uw berekeningen? Neem dan contact op met de Helpdesk.

Bedrijven zoals adviesbureaus kunnen met deze vragen helaas niet terecht bij de Helpdesk, en ook niet bij de ontwikkelaar van het model: DNV GL. Meer informatie over ondersteuning van InfoMil aan bedrijven vindt u op de pagina: Andere helpdesks voor bedrijven. Suggesties ter verbetering van het programma zijn welkom en kunnen via het contactformulier worden ingediend.