Bedrijfswoning

Een bedrijfswoning is een woning die een functionele binding heeft met het bedrijf, waar de woning bij hoort. Een bedrijfswoning mag niet door derden bewoond worden. Dan is er sprake van een reguliere woning.

In sommige gevallen geldt er een lager beschermingsniveau voor een bedrijfswoning dan bij een burgerwoning. Voor de belangrijkste omgevingsaspecten vindt u meer informatie op deze pagina.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Hoe regel je het?

In het bestemmingsplan heeft het bedrijf en de bijbehorende woning de bestemming Bedrijf of Bedrijventerrein. De woning krijgt een aanduiding 'bedrijfswoning'.

Bij een nieuwe bedrijfswoning, die nog niet past in het bestemmingsplan, is een bestemmingsplanwijziging nodig. De aanwijzing kan ook plaatsvinden in de omgevingsvergunning waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan.

Beschermingsniveau bedrijfswoningen

Bij de realisatie van bedrijfswoningen nabij bedrijven of bedrijven nabij bedrijfswoningen moet beoordeeld worden of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen bedrijfswoningen bij het eigen bedrijf (behorende tot de inrichting) en bedrijfswoningen van derden.

Provinciaal en gemeentelijk beleid

In het beleid van de provincie of gemeente staat of nieuwe bedrijfswoningen wenselijk zijn. Vaak zijn bedrijventerreinen bedoeld voor de zwaardere bedrijven, omdat deze op andere locaties te veel overlast geven op woningen. Extra bedrijfswoningen zijn dan meestal niet gewenst. Dit kan beperkend zijn voor de bedrijven. Vanuit sociale veiligheid kunnen bedrijfswoningen juist wel gewenst zijn.

Geluid

Voor geluid is een bedrijfswoning een gewone woning. De eigen bedrijfswoning (behorend tot de inrichting) wordt in het milieuspoor niet als geluidgevoelige functie gezien. In het ruimtelijk spoor geld nog wel de goede ruimtelijke ordening.

Luchtkwaliteit

Voor bedrijfswoningen van derden gelden de normale luchtkwaliteitseisen. De luchtkwaliteit toetst men niet op het terrein van de inrichting waar de luchtverontreiniging ontstaat. Dit geldt ook voor de bijbehorende bedrijfswoningen.

Geur

Een bedrijfswoning is net als andere woningen een geurgevoelig object. De eigen bedrijfswoning (behorend bij de inrichting) wordt in het milieuspoor niet als geurgevoelig gezien. In het ruimtelijk spoor geldt nog wel de goede ruimtelijke ordening.

Externe Veiligheid

Een bedrijfswoning van derden (een ander bedrijf) is volgens het Bevi een beperkt kwetsbaar object. Een eigen bedrijfswoning, die onderdeel is van de bevi-inrichting, is geen kwetsbaar object en wordt niet beschermd.