Zonneweide

Een zonneweide is tegenwoordig niet meer alleen een weide om in te zonnen, maar ook een weide of perceel met zonnepanelen. Vaak zijn deze zonneweides grootschalig. De vraag naar zonneweides is de laatste tijd toegenomen vanwege de doelstellingen voor duurzame energie.

Bij zonneweides is de ruimtelijke inpassing een aandachtspunt. Past deze in het landschap? Moet deze zichtbaar zijn of juist niet? Ook kan de zonneweide effect hebben op de natuur.

U vindt hier informatie over de aspecten van belang zijn bij het realiseren van een zonneweide.

Hoe werkt het onder de omgevingswet

Ruimtelijke inpassing

Visie en beleid

Bij zonneweides gaat het om relatief grote locaties (vaak meerdere hectares). Mogelijke locaties zijn daarom vaak bedrijventerreinen of het buitengebied. In de gemeentelijke structuurvisie vindt een afweging plaats welke locatie(s) hiervoor geschikt zijn. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: ruimtelijke / landschappelijke inpassing, beschikbaarheid grond, aansluiting op transport- of distributienet, etc.

Bestemmingsplantoets

Of de zonneweide past in het bestemmingsplan, kunt u zien op ruimtelijkeplannen.nl. Op bedrijventerreinen zijn deze vaak toegestaan. Ze moeten wel passen binnen de begripsbepaling voor bedrijfsactiviteit en voldoen aan de bouwregels. Op andere locaties is vaak een wijziging van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken nodig.

Wijziging bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken?

Als de zonneweide niet past in het bestemmingsplan, dan kan het bestemmingsplan gewijzigd worden of een omgevingsvergunning afwijken worden verleend. Voor kleine afwijkingen geldt vaak een kortere omgevingsvergunnings-procedure dan voor grotere afwijkingen.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de zonneweide goed is in te passen op de locatie en er geen belemmeringen zijn. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang, zoals landschappelijke inpassing, natuur en archeologie.

Bouwen en gebruik

Bouwbesluit

In het bouwbesluit zijn eisen voor energievoorzieningen opgenomen. Bijvoorbeeld over aansluiting op het distributienet en bepaalde NEN-normen  waaraan de electriciteitsvoorziening moet voldoen.

Voor het realiseren van zonnepanelen in een weide of bedrijventerrein is een omgevingsvergunning bouwen nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

Activiteitenbesluit

Een zonneweide zelf is geen inrichting,  maar een zonneweide kan wel onderdeel zijn van een inrichting. Valt deze inrichting onder het Activiteitenbesluit dan moet worden voldaan aan de algemene eisen van het Activiteitenbesluit voor bijvoorbeeld geluid of reflectie (algemene zorgplicht).

Meer informatie

Zonne-energie en cultuurhistorie

Meer informatie over duurzaamheid (o.a. zonne-energie) en erfgoed vindt u bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Zonne-energie en ondernemers

Meer informatie voor ondernemers over zonne-energie vindt u bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Zonnepanelen en Crisis- en herstelwet

Met de Crisis- en herstelwet is het mogelijk om in een bestemmingsplan verbrede reikwijdte welstandseisen te stellen voor zonnepanelen. Ook is tijdelijk gebruik tot 15 jaar mogelijk.