Waar worden de realisatiecijfers voor gebruikt?

Vraag

Waar worden de realisatiecijfers voor gebruikt?

Antwoord

De omvang en de samenstelling van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor wordt door de infrastructuurbeheerders bijgehouden. De zogenoemde realisatiecijfers. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt onderverdeeld in verschillende groepen stoffen: genoemd stofcategorieën.

Het ministerie gebruikt deze cijfers om te berekenen en te toetsen of de risico’s van het vervoer binnen de wettelijk vastgestelde risicoplafonds van het Basisnet blijven. Hiervan wordt de staatssecretaris op de hoogte gesteld via monitoringsrapportages. Bij een (dreigende) overschrijding gaat het ministerie in gesprek met de sector (vervoerders, verladers en infrastructuurbeheerders) over maatregelen om een dergelijke overschrijding te voorkomen of te beëindigen.

Let wel: voor risicoberekeningen bij ruimtelijke plannen of infrastructuurprojecten gebruikt men de Basisnet referentieaantallen en niet de (jaarlijks wisselende) realisatiecijfers.

De Basisnet referentieaantallen staan in de Regeling Basisnet. De aantallen staan in de tabellen in bijlagen 1 t/m 3. Soms wordt gedacht dat als het realisatiecijfer per stofcategorie hoger ligt dan het referentieaantal van een zelfde stofcategorie, dat het Basisnetplafond dan wordt overschreden. Dit is niet juist. Het Basisnetplafond neemt meerdere stofcategorieën mee in de risicoberekening. Stel: de realisatiecijfers van andere stofcategorieën liggen lager dan de referentieaantallen. Het transport kan dan nog steeds binnen de geldende, berekende, risicoplafonds blijven.