Is opslag van vuurwerk in kelders of op verdiepingen toegestaan?

Vraag

Is opslag van consumentenvuurwerk in kelders of op verdiepingen toegestaan?

Antwoord

In voorschrift 1.8 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit is opgenomen dat alle ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn, op de begane grond moeten zijn gelegen. Opslag van vuurwerk in kelders of op verdiepingen is verboden. Maar het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om via maatwerkvoorschriften toestemming te verlenen voor opslag in kelders of verdiepingen. Aan deze toestemming kan het bevoegd gezag voorwaarden verbinden.

Voorschrift 1.8 van bijlage 1, onderdeel B
Alle ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn, zijn op de begane grond gesitueerd. In afwijking hiervan kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift bepalen dat onder daarbij aangegeven voorwaarden consumentenvuurwerk ook aanwezig mag zijn in een kelder of op de eerste verdieping indien deze ruimten naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn met het oog op brandbestrijding. Alvorens een zodanige beschikking te geven, stelt het bevoegd gezag het bestuur van de regionale brandweer binnen wiens gebied de inrichting geheel of in hoofdzaak is gelegen, in de gelegenheid hierover advies uit te brengen.

Advies veiligheidsregio
Toestemming kan worden verleend als de opslag naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende bereikbaar en toegankelijk is met het oog op brandbestrijding. Voordat het bevoegd gezag toestemming verleent, moet de brandweer hierover advies kunnen uit te brengen. Volgens het Vuurwerkbesluit heeft de veiligheidsregio (voorheen regionale brandweer) het recht, niet de plicht om een advies uit te brengen. Het uitgebrachte advies moet door het bevoegd gezag in de besluitvorming worden meegenomen. Het advies heeft de status van een deskundigenadvies en heeft geen bindende status: het bevoegd gezag besluit of het de door de veiligheidsregio geadviseerde maatregelen overneemt. Het bevoegd gezag mag gemotiveerd van het advies afwijken, dit wel na overleg met de veiligheidsregio.

Beoordeling
Een beginnende brand in een vuurwerkopslag zal worden geblust doordat de sprinklerinstallatie aan gaat. Bij het falen van deze installatie kan een vuurwerkbrand ontstaan. Algemeen uitgangspunt bij een vuurwerkbrand is om een vuurwerkopslag gecontroleerd te laten uitbranden. Bij de opslag in een kelder of op een eerste verdieping zal moeten worden beoordeeld of dit leidt tot onbeheersbare situaties. Het scenario van een omvangrijke ‘kelderbrand' moet worden vermeden.

Omdat elke opslaglocatie anders is en de inzetmogelijkheden van de brandweer verschillen zal er altijd sprake zijn van een locatie specifieke beoordeling. De belangrijkste overweging voor wel of niet toestaan van een opslag in een kelder of op een verdieping zijn de beheersbaarheid van een brand en de veiligheid van het brandweerpersoneel.

Bij een verzoek om toestemming voor opslag in kelder of verdieping moet daarom worden beoordeeld of:

  • een vuurwerkbrand door (extra) preventieve voorzieningen beheersbaar kan blijven
  • de risico's voor de brandweer tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt
  • wordt gekozen voor een 'uitbrandscenario'. Als voor een 'uitbrandscenario' wordt gekozen zal moeten worden beoordeeld of de bouwkundige eisen van het Vuurwerkbesluit (60 minuten brandwerendheid) voldoende zijn

De mogelijkheden voor de inzet van de brandweer zijn afhankelijk van de ligging, omvang, grootte, overige gebruik (bijvoorbeeld opslag) en indeling van de kelder of verdieping.

Voor de opslag in een kelder of op een verdieping geldt dat er sprake moet zijn van een voorzieningenniveau tenminste gelijkwaardig aan het niveau van een opslag op de begane grond. Hierbij kunnen verdergaande brandpreventieve maatregelen dan die volgens het Vuurwerkbesluit zijn verplicht, een rol spelen. Dit gelijkwaardige voorzieningenniveau wordt als 'maatwerk' toegepast en kan worden gerealiseerd door het toepassen van bijvoorbeeld bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen. De gelijkwaardigheid kan niet door alleen organisatorische maatregelen worden gerealiseerd.

Gelijkwaardig voorzieningenniveau
Hieronder wordt kort ingegaan op mogelijkheden voor een gelijkwaardig voorzieningenniveau. Dit is een niet-limitatieve lijst.

Bereikbaarheid:

  • Een brand in een (buffer)bewaarplaats in een kelder of op een verdieping moet van buitenaf kunnen worden bestreden.
  • De toegang van een (buffer)bewaarplaats moet via minimaal twee onafhankelijke routes te benaderen moet zijn.

Installaties:

Om op een snelle manier een repressieve inzet te doen, gebruikt de brandweer een (vaak droge) blusleiding (De eisen voor een droge blusleiding zijn opgenomen in hoofdstuk 9 van het document ‘brandbeveiligingsinstallaties', 2e druk, 2010 uitgave van de NVBR.). Dit is afhankelijk van de exacte ligging van de opslag. Hierbij geldt als aandachtspunt dat volgens de Drinkwaterwet voorzieningen moeten worden getroffen om verontreiniging van het drinkwaterleidingnet te voorkomen.