In welke gevallen is het geopend zijn van deuren van de (buffer)bewaarplaats toegestaan?

Vraag

In welke gevallen is het geopend zijn van deuren van de (buffer)bewaarplaats voor de opslag van consumentenvuurwerk toegestaan?

Antwoord

Bij wijziging van het Vuurwerkbesluit per 1 juli 2012 is voorschrift 3.4a bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit toegevoegd. Met deze toevoeging is het geopend zijn van de deur(en) van de (buffer)bewaarplaats onder voorwaarden toegestaan. Hiermee is uitdrukkelijk niet bedoeld om het geopend zijn van deuren toe te staan zonder hiervoor aanvullende eisen te stellen.

Voorschrift 3.4a van bijlage 1, onderdeel B Vuurwerkbesluit:

In afwijking van voorschrift 3.4 kan het bevoegd gezag op verzoek van degene die de inrichting drijft bij maatwerkvoorschrift bepalen dat deuren onder daarbij te stellen voorwaarden geopend mogen zijn.

Het toestaan van geopende deuren zal vooral een voordeel zijn in gevallen waar het aantal personenbewegingen in- en uit de (buffer)bewaarplaats zo frequent is, dat de deur bijna continu open staat. Het aanbrengen van deurvastzetinrichtingen leidt dan tot een veiliger situatie ten opzichte van een deur zonder vastzetinrichting, maar die bijna continu open staat.

Deurvastzetinrichtingen

Het vastzetten van deuren in geopende stand is mogelijk door het toepassen van deurvastzetinrichtingen in combinatie met rookdetectoren. Deurvastzetinrichtingen (De eisen voor deurvastzetinrichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van het document 'brandbeveiligingsinstallaties, 2e druk, 2010, uitgave van de NVBR.) zijn:

  • elektromagnetische voorziening voor wand-, vloer- of plafondmontage (kleefmagneet);
  • elektromagnetische voorziening in de deurdranger;
  • elektromagnetische voorziening in de vloerpot.

Elektromagnetische deurdrangers met ingebouwde rookdetector zijn niet geschikt vanwege een te trage reactiesnelheid.

Deuren met een vastzetinrichting worden aangestuurd door een signaal dat is gebaseerd op rookontwikkeling. Pas bij dat signaal zal de deur sluiten. Zolang de deur van een (buffer)bewaarplaats open staat, is er sprake van een grotere zuurstoftoevoer bij een brand in de (buffer)bewaarplaats. Daardoor is de kans groter is dat de brand onbeheersbaar wordt en zich kan uitbreiden. Het geopend zijn van deuren heeft een negatief effect op de compartimentering en daarmee op de brandwerendheid binnen de inrichting.

Het toepassen van schuifdeuren is niet toegestaan omdat dan niet aan de eis van naar ‘draait naar buiten’ wordt voldaan (bijlage 1, onderdeel B, voorschrift 2.4 van Vuurwerkbesluit).

Kleefmagneet

Kleefmagneten zijn elektrisch aangestuurde magneten die deuren in geopende toestand vastzetten, maar bij het wegvallen van het elektrische signaal de deuren weer vrijgeven. Dat betekent dat de deuren ook moeten zijn voorzien van deurdrangers, zodat de deuren na het vrijgeven ook daadwerkelijk snel sluiten.

Vrijloopdranger

Hierbij is de dranger en de magneet geïntegreerd. De dranger is een grondplaat of wandplaat, waarop de deurdranger en een deurhoudmagneet zijn bevestigd. De arm met ankerplaat wordt door de elektromagneet vastgehouden. Bij het wegvallen van het elektrische signaal laat de magneet de ankerplaat los. De sluitarm zorgt voor het automatisch sluiten van de deur.

Beoordeling verzoek toestaan open deuren

Bij de beoordeling van het toestaan van deurvastzetinrichtingen moet worden nagegaan in hoeverre de sprinklerinstallatie hierop is uitgerust. Ook moet worden beoordeeld of een intern domino-effect kan ontstaan als gevolg van de effecten van het opgeslagen vuurwerk via de openstaande deur. Bij een ontsnappende vuurpijl is het bijvoorbeeld van belang om te beoordelen waar deze vuurpijl terecht zou kunnen komen. Bij het verzoek voor het toestaan van geopende deuren via maatwerkvoorschriften moet in ieder geval informatie over de toereikendheid van de sprinklerinstallatie, eventuele domino-effecten en de wijze van aansturing van de deuren worden gevoegd.

Als uit de beoordeling blijkt dat het geopend zijn van deuren in de situatie acceptabel is, moet in maatwerkvoorschriften worden vastgelegd hoe de deuren worden aangestuurd en dat de sturing fail-safe moet zijn. De deuren moeten in ieder geval voorzien zijn van een fast response systeem (in dit geval een rookmelder). Het fast response systeem moet er voor zorgen dat een begin van een brand onmiddellijk wordt gedetecteerd, zodat de deuren binnen enkele seconden automatisch sluiten nadat een brand is ontstaan. Daarnaast moeten de deuren onmiddellijk worden gesloten bij activering van de handbrandmelder, het in werking treden van de sprinklerinstallatie, de activering van de rookmelder en spanningsuitval van de brandmeldinstallatie of de elektrische voeding van de deuren.

Het heeft de voorkeur om de vrijloopdrangers aan de buitenzijde van de bewaarplaats te hebben vanwege brandoverslag via de dranger zelf (de olie). Het is ook van belang dat de werking van deurvastzetinrichtingen is geborgd door periodieke controle en onderhoud. De deurvastzetinrichtingen maken onderdeel uit van de gehele certificering van de brandmeldinstallatie.

De rookmelders zijn de basis voor het sluiten van geopende deuren en hiermee van cruciaal belang. Rookmelders en de daarbij behorende signaalverwerking moeten daarom ook altijd primair (stroom) en secundair (batterij) gevoed worden.

Deur tussenruimte (buffer)bewaarplaats - verkoopruimte

Volgens voorschrift 2.5 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit mag de deur van de (buffer)bewaarplaats niet uitkomen in de verkoopruimte.  Als een tussenruimte (sluis) is gecreëerd tussen (buffer)bewaarplaats en verkoopruimte, gelden voor de deur die vanuit de verkoopruimte toegang geeft tot de ruimte waarin de deur van de (buffer-)bewaarplaats de eisen uit voorschrift 2.6 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit. De deur tussen verkoopruimte en sluis moet zelfsluitend zijn uitgevoerd en ook zelfsluitend zijn, dat wil zeggen dat deze deur niet mag worden vastgezet waardoor hij zijn functie verliest. Voor deze deur geldt een brandwerendheid van minimaal 30 minuten. Het is mogelijk dat de brandwerendheid van de deur op basis van andere eisen hoger moet zijn. Bijvoorbeeld in verband met de gelijktijdigheid van de benodigde en beschikbare watercapaciteit voor de gesprinklerde ruimte(n).