Wegverkeerslawaai

De Wet geluidhinder biedt geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai bij de aanleg en wijziging van wegen of bij de bouw van woningen in de buurt van wegen.

Per 1 juli 2012 is de geluidproductieplafonds voor hoofdwegen ingevoerd via een nieuw hoofdstuk 11 Geluid in de Wet milieubeheer. De reikwijdte van de Wet geluidhinder is daarmee wat betreft bescherming tegen wegverkeerslawaai verminderd. Toch blijft de Wet geluidhinder nog steeds een belangrijke wet, zoals blijkt uit het overzicht in onderstaande tabel.

Wettelijk kader wegverkeerslawaai

Aanleg/wijziging
verkeersweg

Bouwen langs
een verkeersweg

Hoofdweg
(op geluidplafondkaart)

Wet milieubeheer
Hst. 11 Geluid

Wet geluidhinder
Hst. VI
Zones langs wegen

Andere weg
(geen 30 km)

Wet geluidhinder
Hst. VI Zones langs wegen

Wet geluidhinder
Hst. VI Zones langs wegen

30 km/u weg en woonerf

Wet ruimtelijke ordening

Wabo

Wet ruimtelijke ordening

Wabo

De Wet geluidhinder geldt voor:

  • de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen langs hoofdwegen en overige wegen
  • de aanleg en wijziging van overige wegen
  • saneringen

Trams en bovengrondse metro's worden beschouwd en beoordeeld als wegverkeer als ze niet op een geluidplafondkaart of een Zonekaart spoorwegen zijn aangegeven.

De Wet geluidhinder geldt niet voor 30-km wegen en voor woonerven. Een eventueel noodzakelijke akoestische afweging wordt in dergelijke gevallen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening gemaakt.