Handboek water

Handboek water

Inhoud pagina: Handboek water

In het Nationaal Waterplan (NWP) staat dit handboek aangekondigd als het "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer". In de praktijk kortweg ‘Handboek Water' genoemd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de initiatiefnemer ervan. Naast het rijk zijn ook de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) bij dit handboek betrokken.

Het doel van het  Handboek Water is voor de praktijk inzichtelijk maken wat de voor het waterbeheer wet- en regelgeving inhoudt. Onder waterbeheer verstaan we hier ook afvalwater. Dat houdt in dat we hier niet alleen uitgeleggen welke de wetgeving men waarvoor moet gebruiken. Ook de rolverdeling en de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers lichten we toe. Het handboek water is voortdurend in ontwikkeling.

Het handboek kent drie hoofdingangen:

  1. Wetgeving; hier vindt u een toelichting op de wetten die iets zeggen over 'water', waaronder de Waterwet en de Wet Milieubeheer
  2. Thema's; hier vindt u van een aantal waterthema's de uitleg over het onderwerp gebundeld, waaronder Ruimtelijke ordening, vergunningverlening en algemene regels
  3. Activiteiten; hier vind u per activiteit uitgelegd onder welke de voorwaarden en routes men water mag lozen

Uitgelicht

wetten

Wetgeving

Via deze ingang wordt de informatie ontsloten aan de hand van de citeertitels van de wet- en regelgeving.

Thema's

Thema's

De thematische ingang tot de informatie is overgenomen van het Nationaal Waterplan, dat ten grondslag ligt aan dit handboek. Het NWP beschrijft in hoofdstuk 4 "waterbeleid in thema's".

activiteiten

Activiteiten

Aan de hand van ‘activiteiten' wordt beoogd de informatie zoveel mogelijk vanuit een praktijkgericht oogpunt te ontsluiten.

colofon

Colofon

De achtergrond en de verantwoording van het Handboek water.

Nieuws

Meldingsformulier Blbi in Omgevingsloket online aangepast

14 juli 2016In omgevingsloket online is het Blbi formulier aangepast. Nu wordt gevraagd naar de lozingsroute van het afvalwater. Dat stond daarvoor niet in het formulier.

Trainingen Lozingen

8 juli 2016Aanbod trainingen lozingen in de OmgevingsAcademie NL van InfoMil.

Aanpassing toepassen gewasbescherming

8 juli 2016Het gewasbeschermingsbeleid wordt aangepast.  Om in 2023 betere waterkwaliteit te bereiken, is er een tijdspad afgesproken wanneer welke maatregelen getroffen moeten worden.

Succesvolle samenwerking aanpak ZZS

1 juli 2016Sinds 1 juli 2016 zijn de volgende twee documenten een aangewezen BBT-document in de Regeling omgevingsrecht: de Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 (ABM) en het Handboek immissietoets 2016. Dit betekent dat vanaf dit moment vergunningverleners deze twee documenten moeten betrekken bij het opstellen van de vergunning. De documenten zijn in samenwerking met bedrijfsleven, waterschappen en de omgevingsdienst is opgesteld. Op 1 juli is het succes van deze samenwerking gevierd.

Exceltool voor Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 is beschikbaar

21 april 2016Voor het nieuwe BBT-document Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 is nu een exceltool beschikbaar.
water

Zwemwater

zwembadwater

Het werkboek Bhvbz (Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) vindt u op het Monitoringsportaal. Daarnaast bieden de provinciale websites informatie over zwemwater.