Inhoudsopgave Handboek water

In het Nationaal Waterplan (NWP) staat dit handboek aangekondigd als het "Handboek wet- en regelgeving waterbeheer". In de praktijk kortweg 'Handboek Water' genoemd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de initiatiefnemer ervan. Naast het rijk zijn ook de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) bij dit handboek betrokken.

Het doel van het  Handboek Water is voor de praktijk inzichtelijk maken wat de voor het waterbeheer wet- en regelgeving inhoudt. Onder waterbeheer verstaan we hier ook afvalwater. Dat houdt in dat we hier niet alleen uitgeleggen welke de wetgeving men waarvoor moet gebruiken. Ook de rolverdeling en de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers lichten we toe. Het handboek water is voortdurend in ontwikkeling.

Het handboek  kent drie hoofdingangen:

  1. Wetgeving; hier vindt u een toelichting op de wetten die iets zeggen over 'water', waaronder de Waterwet en de Wet Milieubeheer
  2. Thema's; hier vindt u van een aantal waterthema's de uitleg over het onderwerp gebundeld, waaronder Ruimtelijke ordening, vergunningverlening en algemene regels
  3. Activiteiten; hier vind u per activiteit uitgelegd onder welke de voorwaarden en routes men water mag lozen

Uw onderwerpen