Handreiking lozingen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Deze website is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele versie van de Handreiking Lozingen.

pijpen

In de Handreiking Lozingen worden de verschillende stappen van het vergunningverleningsproces uitgelegd. Ze gelden voor aanvragen van initiatiefnemers én voor ambtshalve wijzigingen. De handreiking is dan ook bedoeld om aanvragers én vergunningverleners te helpen bij het proces:

  • een lozingsvergunning, of  een maatwerkvoorschrift
  • voor een lozing op riool, bodem, rwzi of oppervlaktewater
  • en of het bevoegde gezag deze aangevraagde lozing wel of niet kan accepteren

In de wettelijke procedures zijn een aantal belangrijke inhoudelijke processtappen aan te wijzen. Naast het uitleggen van de wettelijke procedures, leggen we deze verschillende processtappen ook uit:

  1. vooraf: het vooroverleg en eigenlijke indienen
  2. het beoordelen van de aanvraag
  3. het opstellen van het maatwerk of lozingsvergunning

Naast de Handreiking Lozingen is er ook een opleidingsprogramma voor vergunningverleners waterkwaliteit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt deze opleiding aan om het vakinhoudelijke kennisniveau op peil te houden.

Overzicht procedures verlenen vergunning en maatwerk

Overzicht procedures verlenen vergunning en maatwerk Vooroverleg Beoordelen informatie aanvraag (lozings)vergunning of maatwerk

De handreiking lozingen is de digitale vervanger van het oude handboek Wvo-vergunningverlening (CIW 4 1999-05 Handboek Wvo-vergunningverlening).