Handreiking lozingen

pijpen

In de Handreiking lozingen staan de verschillende stappen van het vergunningverleningsproces uitgelegd. Ze zijn van toepassing op aanvragen van initiatiefnemers én voor ambtshalve wijzigingen. De handreiking is dan ook bedoeld om aanvragers én vergunningverleners te helpen bij het proces:

  • een lozingsvergunning, of  een maatwerkvoorschrift
  • voor een lozing op riool, bodem, RWZI of oppervlaktewater
  • en of het bevoegde gezag deze aangevraagde lozing wel of niet kan accepteren

In de wettelijke procedures zijn een aantal belangrijke inhoudelijke processtappen aan te wijzen. Naast het uitleggen van de wettelijke procedures, leggen we deze verschillende processtappen ook uit:

  • vooraf: het vooroverleg en eigenlijke indienen, naar
  • beoordelen van de aanvraag en het
  • opstellen van het maatwerk of lozingsvergunning

Naast de Handreiking Vergunningverlening is er ook een opleidingsprogramma voor vergunningverleners waterkwaliteit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt deze opleiding aan om de vakinhoudelijke kennisniveau op peil te houden.

Overzicht procedures verlenen vergunning en maatwerk

Overzicht procedures verlenen vergunning en maatwerk Vooroverleg Beoordelen informatie aanvraag (lozings)vergunning of maatwerk

De handreiking vergunningverlening is de digitale vervanger van het oude handboek Wvo-vergunningverlening (CIW 4 1999-05 Handboek Wvo-vergunningverlening).