Wet Luchtvaart en geluid

Een ander wettelijk kader waarin het aspect geluid invloed heeft op de ruimtelijke planvorming is de Wet luchtvaart. Door het beperkte aantal vliegvelden heeft ook maar een beperkt aantal gemeenten hier mee te maken.

Het beperkingengebied van een luchthaven is een zone waar planologische beperkingen van kracht zijn, zoals aan de maximale bouwhoogten in de aan- en uitvliegroutes. Daarnaast kunnen, met name ter beperking van de geluidhinder, beperkingen worden opgelegd aan de bestemmingen van gebouwen in een ruimere zone rond de luchthaven.

De omvang van het beperkingengebied en de planologische beperkingen daarin zijn onderdeel van het luchthavenindelingsbesluit dat voor een luchthaven is genomen. De gemeenteraad is verplicht binnen een jaar nadat het luchthavenindelingsbesluit in werking is getreden het bestemmingsplan of de beheersverordening overeenkomstig dat besluit vast te stellen.

Het luchthavenindelingbesluit wordt in acht genomen bij de vaststelling van een bestemmingsplan, de beheersverordening of het afwijken daarvan via een omgevingsvergunning voor een gebied dat is gelegen binnen het beperkingengebied.

Start- en landingsplaatsen voor helikopters (helihavens) vallen niet in alle gevallen onder de hier genoemde wettelijke kaders voor luchtvaartterreinen. In het kader van een bestemmingsplan moet de geluidbelasting van een dergelijke helihaven beoordeeld worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Voor meer informatie over helihavens wordt verwezen naar de brief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) over helihavens in onderdeel 1.6 (pdf, 254 kB).