Hogere waarde: Geen medewerking aan gevelmaatregelen

Vraag

Wat zijn de gevolgen als de eigenaar van een woning geen medewerking verleent aan het realiseren van gevelmaatregelen na vaststelling van een hogere waarde?

Antwoord

In art. 114a lid 1 Wgh is aangegeven dat de verplichting tot het treffen van gevelmaatregelen vervalt als de rechthebbende ten aanzien van een woning niet heeft toegestemd mee te werken aan deze maatregelen.

Hoofdstuk 6 Besluit geluidhinder legt de procedure vast die gevolgd moet worden bij het doen van het aanbod tot gevelmaatregelen. Onder het niet toestemmen om mee te werken aan gevelmaatregelen valt niet alleen een expliciete weigering tot deelname, maar ook het niet reageren op het aanbod om maatregelen aan de gevel te treffen. De betreffende eigenaar (en eventuele bewoners) wordt schriftelijk meegedeeld dat geen geluidswerende voorzieningen worden aangebracht (art. 6.4 lid 3 Bgh, art. 6.6 lid 4 Bgh of art. 6.9 lid 3 Bgh). Volgens de Nota van Toelichting heeft deze mededeling het karakter van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waar bezwaar en beroep tegen open staat.

Art. 114a, lid 3 Wgh regelt dat een onherroepelijk geworden besluit dat het recht op gevelmaatregelen is vervallen geregistreerd moet worden bij het Kadaster.