Geluidsbelastingskaarten

Geluidsbelastingskaarten (§ 11.2.2 Wm)

Geluidsbelastingskaarten worden ten minste elke vijf jaar vóór 30 juni, te rekenen vanaf 2012, vastgesteld.

De geluidsbelastingskaarten geven ten minste een weergave van:

  • de geluidsbelasting en de geluidsbelasting Lnight van de geluidsbronnen in het kalenderjaar voorafgaand aan de vaststelling van de geluidsbelastingskaart
  • het aantal geluidsgevoelige objecten en bewoners van woningen die aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting of de geluidsbelasting Lnight worden blootgesteld.

In hoofdstuk 3 Besluit geluid milieubeheer zijn nadere regels gesteld over de inhoud, vormgeving en inrichting van de geluidsbelastingskaarten.