Wat is de procedure voor een verzoek tot wijziging van een plafond door een gemeente?

Vraag

Wat is de procedure voor een verzoek tot wijziging van een plafond door een gemeente?

Antwoord

Burgermeester en wethouders kunnen verzoeken om een wijziging van een geluidproductieplafond doen als:

  1. Zij voornemens is maatregelen te treffen of heeft getroffen die geluidsbelasting vanwege een weg of spoorweg verminderd (artikel 11.28, vierde lid Wet milieubeheer (Wm)), en/of;
  2. Het referentiepunt en/of de gronden binnen de zone behoren tot het grondgebied van de betreffende gemeente (artikel 11.31, derde lid Wm).

Artikel 11.31, vierde lid Wm bepaald in samenhang met artikel 35 Besluit geluid milieubeheer welke gegevens het verzoek tot wijziging moet bevatten.

De bepalingen voor het vaststellen of wijzigen van een geluidsproductieplafond staan in afdelingen 11.3.3. en 11.3.4.2. van de Wet milieubeheer. De uitgebreide voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 Awb) is van toepassing op een besluit tot vaststelling of wijziging van een geluidproductieplafond (artikel 11.32 Wm).

De geluidproductieplafonds die van rechtswege zijn vastgesteld, worden tot 18 juli 2018 alleen vanwege maatregelen verlaagd (artikel 11.28, vierde lid Wm). Hiervan kan worden afgeweken als uit het jaarlijks nalevingsverslag blijkt dat de berekende geluidproductie ten minste 5 dB lager is dan het geldende geluidproductieplafond (artikel 11.48, eerste lid en tweede lid Wm).

De in dit antwoord beschreven werkwijze geldt niet voor de correcties van omissies die zijn ontstaan bij het van rechtswege vaststellen van de geluidproductieoplafonds. Die situatie komt aan de orde in de vraag Geluidproductieplafonds: correctie omissies.