Is het reviseren van motoren vergunningplichtig?

Vraag

Is een inrichting waar motoren worden gereviseerd altijd vergunningplichtig?

Antwoord

Nee. Volgens categorie 1.4 van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht is er alleen sprake van vergunningplicht bij een totaal geïnstalleerd motorisch vermogen van 15 MW of meer of bij het beproeven van verbrandingsmotoren waarbij voorzieningen aanwezig zijn voor het afremmen met een gezamenlijk motorisch vermogen van 1 MW of meer.

Motorrevisiebedrijven onder deze grenswaarde vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit. De milieuvoorschriften zijn in principe niet anders dan voor gewoon onderhoud aan gemotoriseerde voertuigen. In paragraaf 4.6.5 van het besluit zijn voorschriften opgenomen over het onderhoud en repareren van motoren. Ook kunnen er activiteiten plaatsvinden voor metaalbewerking. Hiervoor zijn artikelen opgenomen in afdeling 4.5 in het besluit.

Motorrevisiebedrijven zijn aangewezen in de Waterwet. Naast de lozingsvoorschriften uit het besluit kunnen er bepalingen uit de Waterwetvergunning via overgangsrecht gelden.