Wet revitalisering generiek toezicht

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd het stelsel van interbestuurlijk toezicht te vereenvoudigen en zoveel mogelijk te concentreren in de Provinciewet en de Gemeentewet. In samenhang hiermee worden in beginsel de specifieke bepalingen betreffende interbestuurlijk toezicht in wetten waarin taken in medebewind worden gevorderd van organen van de provincie en de gemeente geschrapt of aangepast.

Wijzigingen Wabo

In artikel 3.3 (nog aangepast via de Nota van wijziging) wordt de Wabo gewijzigd:

 • Wijziging artikel 2.29.
  In artikel 2.29, eerste lid Wabo vervalt de bevoegdheid van de inspecteur om aan provincie of gemeente om intrekking of wijziging van een milieuvergunning te verzoeken. Deze bevoegdheid is aan te merken als een vorm van specifiek interbestuurlijk toezicht die conform de aanbevelingen van de commissie Oosting kan worden geschrapt. Het instrument vernietigen in de Provinciewet of de Gemeentewet biedt een toereikend alternatief.
  In het tweede lid vervalt de mogelijkheid voor gedeputeerde staten om in verband met provinciale ruimtelijke belangen te verzoeken om een vergunning te wijzigen of in te trekken. Het generieke instrument vernietigen in de Provinciewet of de Gemeentewet volstaat.
 • Artikel 2.34 vervalt.
  De aanwijzingsbevoegdheid uit artikel 2.34 van de Wabo is aangemerkt als instrument van specifiek interbestuurlijk toezicht en vervalt conform de aanbevelingen van de commissie Oosting. Het generieke instrumentarium uit de Provinciewet of de Gemeentewet volstaat.

 • Wijziging artikel 2.14, 2.31, 2.33 én 6.5.
  Aanpassing van deze artikelen vanwege het vervallen van artikel 2.34 (zie het punt hierboven).

 • Wijzigingen hoofdstuk 5 Bestuursrechtelijke handhaving.
  - invoeging nieuw artikel 5.2.
  - de artikelen 5.7, 5.9, 5.11 en paragraaf 5.5 vervallen.
  - wijziging artikel 5.20.

Status

Het voorstel is op 27 september 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2012 als hamerstuk afgedaan.

Op 5 juni 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht gepubliceerd (Staatsblad 2012, nr. 233). De wet treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012 (Staatsblad 2012, nr. 276).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 389.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande Nota van wijziging is in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt:

N.B. Met de inwerkingtreding van deze wet zal ook artikel XIXb van de "Reparatiewet van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu" (Staatsblad 2012, nr. 114) van kracht worden. Bij inwerkingtreding van hierboven genoemde artikel 3.3, onderdeel B, zal het tweede lid van artikel 2.29 van de Wabo komen te vervallen, waarbij het derde en vierde lid van dit artikel worden vernummerd tot tweede en derde lid. Bij vergissing is er daarbij niet in voorzien om een tweetal verwijzingen in de Wabo naar de te vernummeren artikelleden, te weten in de artikelen 2.29, derde lid (nieuw), en 2.32, aan te passen aan de nieuwe nummering. De wijziging via artikel XIXb van de reparatiewet voorziet daarin.

Lees meer informatie hierover leest u in de "Reparatiewet van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu".