Reparatiewet IenM 2014

Op 1 januari 2015 is de 'Reparatiewet Infrastructuur en Milieu 2014' in werking getreden.

De wet is opgesteld om enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen aan te brengen in wetten die verband houden met de terreinen infrastructuur en milieu.

Algemene informatie

Deze wet is opgesteld om enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen aan te brengen in wetten die verband houden met de terreinen infrastructuur en milieu. De wet voorziet in het noodzakelijke onderhoud van de diverse wetten, zoals hernummeringen, verduidelijkingen en correcties van onjuiste verwijzingen.
De wet wijzigt onder andere de Wabo, Wgh, Wm en Wro.

Status
Deze wet is op 20 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en op 10 december 2014 door de Eerste Kamer. Op 31 december zijn zowel de wet (Staatsblad, jaargang 2014, nr. 581) als het koninklijk besluit over inwerkingtreding (Staatsblad, jaargang 2014, nr. 582) gepubliceerd. Alle voor milieu relevante onderdelen zijn per 1 januari 2015 van kracht.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 976.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wro

Artikel XXVII van de wet voert een kleine correctie door in artikel 3.36a van de Wro. Door de wet van 3 december 2009 tot wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Stb. 2009, 542) zijn de artikelen 2 en 3 van de Belemmeringenwet Privaatrecht gewijzigd. Die wijziging heeft tot gevolg gehad dat de niet gelijktijdig aangepaste verwijzingen naar deze artikelen in artikel 3.36a, tweede lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening niet meer juist waren.