Regelgeving in ontwikkeling

Hier vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen rond titel 5.2, hoofdstuk 5 Wet milieubeheer en de daarbij behorende besluiten en regelingen.

Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Voorbeelden van dergelijke wetten zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit.

Lees meer informatie over de Omgevingswet