Bijlage 1. Huisvestingssystemen en emissiefactoren

Ammoniakemissiefactoren

Bijlage 1 van de Rav vermeldt de ammoniakemissiefactoren van huisvestingssystemen. Deze zijn nodig om de ammoniakemissie van een veehouderij te berekenen. Bijvoorbeeld bij het toetsen of de veehouder voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit, de Wav en het Besluit emissiearme huisvesting. Deze emissiefactoren staan uitgedrukt in emissie in 'kg NH3 per dierplaats per jaar' en is inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf is opgeslagen.

De huisvestingssystemen staan in deze bijlage kort beschreven. De uitgebreide versie van een huisvestingssysteem staat beschreven in de zogenaamde 'leaflet' of 'stalbeschrijving'. De eisen die aan het systeem gesteld worden, inclusief een verhelderende tekening,  worden hierin vastgelegd. Vergunningverlener en veehouder kunnen aan de hand van de stalbeschrijving zien of het geplaatste systeem hetzelfde is als het systeem waaraan de metingen verricht zijn.

De benaming van de leaflets begint met een BB-nummer of een BWL-nummer. BB duidt op nummering van de Stichting Groen Label (Bestuurs Besluit). BWL is afkomstig van de afkorting van de directie Bodem Water Landelijk gebied van het ministerie van VROM, die verantwoordelijk was voor de regeling. Een BWL- of BB-nummer wordt toegekend nadat het systeem is getest en deugdelijk bevonden. Hierbij geeft het nummer het jaartal van opname van het systeem in de Rav aan.