Bijlage 1. Huisvestingssystemen en emissiefactoren

In bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij staan alle emissiefactoren voor ammoniak van huisvestingssystemen.

Emissiefactoren ammoniak

In bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij staan alle ammoniakemissiefactoren van huisvestingssystemen. Deze zijn nodig om de ammoniakemissie van een veehouderij te berekenen. Bijvoorbeeld bij het toetsen of de veehouder voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit, de Wav en het Besluit emissiearme huisvesting. Deze emissiefactoren staan uitgedrukt in emissie in 'kg NH3 per dierplaats per jaar'. Dit is inclusief de emissie van de mest in het dierenverblijf.

Systeembeschrijving

De aard van het huisvestingssysteem staat omschreven in de systeembeschrijving. Ook leaflet of stalbeschrijving genoemd. Hierin staan de technische voorwaarden en de voorwaarden voor gebruik. Ook staat er meestal een verhelderende tekening. Vergunningverlener en veehouder kunnen met de stalbeschrijving zien of het aanwezige systeem overeenkomt.

De systeembeschrijving hebben een BB-nummer of een BWL-nummer. BB duidt op nummering van de Stichting Groen Label (Bestuurs Besluit). BWL is afkomstig van de afkorting van de directie Bodem Water Landelijk gebied van het ministerie van VROM, die verantwoordelijk was voor de regeling. Een BWL- of BB-nummer wordt toegekend nadat het systeem is getest en deugdelijk bevonden. Hierbij geeft het nummer het jaartal van opname van het systeem in de Rav aan.