Ammoniak

Ammoniak is een belangrijk milieuthema bij veehouderijen. De landbouw draagt namelijk voor ongeveer 90 procent bij aan de emissie van ammoniak in Nederland en is schadelijk voor grond-, oppervlaktewater en biodiversiteit.

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) omvat het toetsingskader voor het beschermen van de zeer kwetsbare gebieden tegen de nadelige gevolgen van de emissie van ammoniak vanuit veehouderijen. De Wav geldt voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning nodig hebben zijn dezelfde eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast is in het Activiteitenbesluit een afdekplicht opgenomen voor mestbassins om de emissie van ammoniak te beperken. Ook moeten stallen emissiearm worden uitgevoerd volgens het Besluit emissiearme huisvesting.

Ruimtelijke planvorming

De ligging van veehouderijen ten opzichte van voor verzuring gevoelige natuur is van belang voor het behoud van die natuur.

Jurisprudentie

Hier staan uitspraken over ammoniak en veehouderijen.

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over ammoniak.