Ammoniak

Ongeveer 90 procent van de totale ammoniakemissie in Nederland is afkomstig van de landbouwsector.

  • De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) omvat het toetsingskader voor het beschermen van de zeer kwetsbare natuurgebieden. Dezelfde eisen staan in het Activiteitenbesluit.
  • In het Activiteitenbesluit staat een afdekplicht voor mestbassins.
  • In het Besluit emissiearme huisvesting staan eisen voor emissiearme stallen.

Daarnaast staan er eisen in de Wet natuurbescherming en gelden eisen voor het emissiearm uitrijden van mest.

Emissiearm

Het Besluit emissiearme huisvesting stelt eisen aan de emissie van ammoniak uit stallen.

Ruimtelijke planvorming

De ligging van veehouderijen is van belang voor het behoud van natuur.

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Vervallen wetgeving

Jurisprudentie

Hier staan uitspraken over ammoniak en veehouderijen.

Vragen en antwoorden

Antwoorden op veelgestelde vragen over ammoniak.