Wordt een veehouderij vergunningplichtig als hij niet voldoet aan de geur- en ammoniakvoorschriften van 3.5.8 Activiteitenbesluit?

Vraag

Als een veehouder niet voldoet aan de ammoniak- en geur voorschriften voor het houden van landbouwhuisdieren, moet hij dan een omgevingsvergunning milieu hebben? Hoe gaat de handhaving?

Antwoord

Nee, een veehouderij wordt niet vergunningplichtig. Voor de handhaving hangt het ervan af of het een type B-bedrijf of een type C-bedrijf is.

Type B-bedrijven

Bij type B-bedrijven moet de veehouder voldoen aan de geur- en ammoniakvoorschriften van paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit. Daaraan niet voldoen (bijvoorbeeld te korte afstand tot zeer kwetsbaar gebied) betekent niet dat een bedrijf vergunningplichtig wordt. Een melding weigeren kan ook niet. Het bevoegd gezag zal moeten handhaven op overtreding van de artikelen van het Activiteitenbesluit. Voor bestaande bedrijven geldt overgangsrecht, zodat er geen nieuwe saneringssituaties ontstaan.

Onder de vroegere AMvB's, zoals het Besluit landbouw, was dit anders. Daarbij werd en veehouderij wel vergunningplichtig als hij niet voldeed aan de voorschriften. Dat is niet meer zo. Zulke veehouderijen vallen nu  wel onder een AMvB (het Activiteitenbesluit.

Om te voorkomen dat een veehouder een situatie realiseert die in strijd is met deze artikelen,  is het raadzaam in een vroeg stadium (bij ontvangst van de melding) te toetsen of aan de artikelen voor ammoniak en geur wordt voldaan. Zo'n beoordeling is geen besluit waartegen beroep open staat of waaraan rechten kunnen worden ontleend. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit bij de ondernemer.

Type C-bedrijven

Bij type C-bedrijven moet de veehouder voldoen aan de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij. Als de veehouder daaraan niet voldoet, weigert het bevoegd gezag de omgevingsvergunning milieu. Is het bedrijf toch in werking, dan kan het bevoegd gezag handhaven omdat het bedrijf in werking is zonder of in strijd met geldige omgevingsvergunning milieu.