Wetgeving

De wetgeving voor watergerelateerde onderwerpen is verdeeld over verschillende wetten. Sommige wetten, zoals de Waterwet en Wet ruimtelijke ordening richten zich alleen op waterbeheeraspecten.

Voor bescherming van de bodem, lucht en water zijn naast de Wet milieubeheer extra wetten gemaakt. Deze wetten gaan meer over het ontdoen van afvalwater in de bodem (Wet bodembescherming), lucht of water (Waterwet). Veel regels over het omgaan met afvalwater zijn algemeen geregeld in besluiten die op deze wetten zijn gebaseerd.

Soms is er een vergunning nodig voor bedrijven waarin regels voor afvalwater zijn opgenomen. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) geeft aan wanneer er een vergunning nodig is voor bedrijven om milieuaspecten te beperken.

In het Handboekwater zijn deze wetten vanuit het oogpunt water uitgelegd. Elke wet is voorzien van een beknopte uitleg en biedt toegang tot de relevante parlementaire stukken. De verbanden tussen verschillende onderdelen maken we duidelijk. Zowel binnen één wet als tussen verschillende wetten.


schema waterregelgeving