Grondwaterbeheer en ruimtelijke ordening

Bij grondwater zijn twee aspecten van belang, aan de ene kant de grondwaterkwaliteit en aan de andere kant de kwantiteit. Er moet voldoende grondwater zijn, van een goede kwaliteit.

In het spoor van de ruimtelijke ordening is grondwater weinig zichtbaar. Ondanks het feit dat de relatie 'waterbeheer en ruimtelijke ordening' wel al enige decennia op de kaart staat. De gevolgen van een nieuwbouwproject voor het grondwater hoort onderdeel te zijn van het watertoetsproces. De praktijk leert echter dat grondwater lang niet altijd wordt meegenomen. Na oplevering van de nieuwbouwwijk kunnen er dan beheerproblemen optreden met alle gevolgen van dien.

Watertoets

Bij bestemmingsplannen of structuurvisies wordt een watertoets uitgevoerd. De gevolgen van een nieuwbouwproject voor het grondwater hoort onderdeel te zijn van dit watertoetsproces.

Grondwaterbelangen en maatregelen

Vanuit grondwater zijn er verschillende deelbelangen te onderscheiden. Hier vindt u informatie over de grondwaterbelangen en ruimtelijke maatregelen

Structuurvisie

Met de structuurvisie kunnen de ruimtelijke ontwikkelingen afgestemd worden op het aanwezige grondwatersysteem en de daaruit voortvloeiende grondwaterproblematiek (hoge / lage grondwaterstand). Ook kunnen beleidswensen geagendeerd worden, zoals voldoende ruimte voor drinkwaterwinning en meer gebruik van bodemenergie.

Bestemmingsplan

Het grondwaterbelang kan beschermd worden in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door regels op te nemen voor de bescherming van gebieden voor drinkwaterwinning of door een verbod op te diep bouwen.

Beleid en wet- en regelgeving

Zowel rijk, provincies, waterschappen en gemeenten voeren taken uit binnen het grondwaterbeheer, elk vanuit verschillende verantwoordelijkheden.

Grondwater

In het Handboek Water vindt u meer informatie over grondwater.

Ruimte en water

In het Handboek Water vindt u meer informatie over ruimtelijke ordening en water.