Specifieke meldingsvereisten betonindustrie

Bij het starten of veranderen van activiteiten moeten betonbedrijven dit melden aan het bevoegd gezag, meestal de gemeente. Bij verandering is een melding alleen vereist als een afwijking ontstaat van eerder verstrekte gegevens. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kan de melding worden gedaan.

Naast de algemene indieningsvereisten voor de melding Activiteitenbesluit kunnen onderstaande extra eisen aan de orde zijn.

Akoestisch onderzoek

Bedrijven die betonmortel of betonwaren maken, moeten bij de melding een akoestisch rapport voegen (artikel 1.11, derde lid, van het Activiteitenbesluit). Het akoestisch rapport moet informatie bevatten waarop het bevoegd gezag zijn oordeel kan baseren of het bedrijf in een representatieve bedrijfssituatie aan de geluidsgrenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau kan voldoen.

Voor grote lawaaimakers gelden aanvullende eisen voor het akoestisch rapport (artikel 1.11, achtste lid, van het Activiteitenbesluit). Voor grote lawaaimakers geldt dat een akoestisch rapport informatie moet bevatten waaruit het bevoegd gezag kan opmaken of het starten of veranderen van het bedrijf aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder voldoet. Het bevoegd gezag kan het akoestisch rapport gebruiken voor het toetsen van de OBM-aanvraag.

Onderbouwing gevolgen luchtkwaliteit

Betonmortelbedrijven en betonproductenbedrijven kunnen ‘in betekenende mate' bijdragen aan de achtergrondconcentraties voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes.

Daarom moeten deze bedrijven bij de melding een rapport voegen, met daarin een onderbouwing van de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Dit volgt uit artikel 1.16a van het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag kan de onderbouwing gebruiken voor het toetsen van de OBM-aanvraag.

Afvalstoffengegevens

Betonbedrijven die afvalstoffen van andere bedrijven verwerken in de betonmortel of betonproducten moeten bij de melding gegevens voegen van de afvalstoffen die worden gebruikt (artikel 1.16 van het Activiteitenbesluit). Het bevoegd gezag kan de afvalstoffengegevens gebruiken voor het toetsen van de OBM-aanvraag.