NSL-coördinator veehouderijen

Er zijn Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit-partners die veehouderijen in hun gebied hebben. Deze NSL-partners hebben een NSL-coördinator aangesteld, soms speciaal voor de veehouderijen. Deze NSL-coördinator zorgt elk jaar voor controle en zo nodig een update van de veehouderijgegevens in de monitoringstool.

Monitoring Veehouderijen

De intensieve veehouderij krijgt binnen de monitoring extra aandacht, omdat veehouderijen lokaal een grote bijdrage kunnen leveren aan de concentraties fijnstof. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor invoer van veehouderijen in de monitoringstool. Zij voeren in ieder geval die bedrijven in die voldoen aan de hieronder genoemde criteria.

Is een veehouderij al ingevoerd én is er een wijziging in de vergunning? Dan past u de gegevens aan in de monitoringstool. Is er een veehouderij en/of bedrijfslocatie komen te vervallen? Dan verwijdert u het bedrijf uit de monitoringstool.

Werkzaamheden

In de Monitoringtool zijn de veehouderijen opgenomen die voldoen aan minstens één van de volgende criteria:

  • De totale emissie fijnstof is groter dan 500 kg per jaar in een gebied waar de jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijnstof hoger is dan 27 microgram/m3.
  • De totale emissie fijnstof is groter dan 800 kg per jaar, ongeacht de hoogte van de achtergrondconcentratie.
  • De individuele luchtkwaliteitsberekening bij vergunningverlening. resulteert in een totaal aantal overschrijdingsdagen van 30 dagen of meer
  • Het bevoegd gezag heeft redenen om aan te nemen dat het toevoegen en doorrekenen van de veehouderij om een andere reden relevant is om een goed en verdedigbaar beeld te krijgen van de luchtkwaliteit.

De lokale veehouderijgegevens in de monitoringstool zijn bij aanvang van de nieuwe monitoringsronde identiek aan die van het voorgaande jaar. De NSL-coördinator gaat na of deze gegevens nog actueel zijn. U kunt de gegevens controleren door de veehouderijgegevens te exporteren uit de monitoringstool of via het menu 'actualiseren veehouderijen'.

  • U moet de gegevens actualiseren als de vergunde situatie van één of meer veehouderijen in de monitoringstool is veranderd.
  • Als er nieuwe meldingsplichtige veehouderijen bijgekomen zijn die de potentie hebben om de grenswaarden te overschrijden dan moet u de vergunde situatie van die veehouderijen toevoegen aan de monitoringstool. Dit gaat op dezelfde wijze als actualiseren, alleen zijn alle velden dan nog blanco.
  • Is de vergunde situatie in de monitoringstool correct opgenomen dan kunt u de invoer onderbouwen en accorderen.

Tijdschema

Elke monitoringsronde start en eindigt rond de winter.

jaarschema
Fase Wie Wat Wanneer
Overleg alle overheden

Bij inventarisatie van bedrijven vlak bij de gemeentegrens ook rekening houden met bedrijven van buurgemeenten.

Als bij deze veehouderijen mogelijke overschrijdingen (incl. cumulatie) ontstaan, contact opnemen met buurgemeenten.

winter
Actualiseren invoergegevens alle overheden

Aanpassingen aan vergunningen (incl. nieuwe vergunningen en gestopte bedrijven) invoeren in de monitoringstool

maart - half mei
Rekenen Bureau Monitoring De concentraties op alle NSL-rekenpunten berekenen en controleren juli
Controleren en rapporteren alle overheden

De berekende concentraties zijn bekend. Alle overheden controleren de uitkomst voor het eigen gebied.

Bureau Monitoring bereidt het Monitoringsrapport voor.

half augustus
Gegevens openbaar maken Bureau Monitoring en Ministerie van IenW

Het monitoringsrapport en de monitoringstool zijn openbaar.

De resultaten staan per gemeente samengevat in de kaart van het NSL.

najaar