Handleiding monitoring NSL

Het uitgangspunt van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is dat overal tijdig de grenswaarden worden gehaald. Dit uitgangspunt is nodig om het NSL te kunnen gebruiken als onderbouwing van projecten. Het monitoren van de luchtkwaliteit is een belangrijk onderdeel van het NSL en essentieel voor het bereiken van de doelstellingen.

De monitoringstool

De monitoringstool is gebouwd om de ontwikkeling in luchtkwaliteit te kunnen volgen.

Het is aan de ene kant een administratief hulpmiddel waarmee de overheden zichtbaar maken wat de voortgang is van de uitvoering van de in betekenende mate-projecten (IBM-projecten) en de maatregelen. Ze doen dit met de voortgangsformulieren.

Aan de andere kant is de monitoringstool een rekeninstrument dat de luchtkwaliteit in Nederland berekent. De resultaten leveren een belangrijke bijdrage in de jaarlijkse monitoring en rapportage van de luchtkwaliteit. De monitoringstool berekent de concentraties van het gepasseerd jaar en de prognose 2030.

De prognose 2030 geeft een doorkijk naar de toekomst en stelt zeker dat de verkregen verbeteringen ook behouden blijven.

Jaarlijkse actualisatie van de invoergegevens

De benodigde gegevens voor de jaarlijkse monitoring bestaan uit:

  • de jaarlijkse update van de GCN-kaarten en emissiefactoren
  • de verkeersgegevens en weggegevens
  • veehouderijgegevens
  • voortgang IBM-projecten en lokale maatregelen

Deze gegevens zijn in de monitoringstool opgeslagen. Bureau Monitoring actualiseert jaarlijks de generieke gegevens. Ook maakt het de monitoringstool voor de volgende monitoringsronde klaar. De overheden controleren en actualiseren de eigen gegevens tijdens de monitoringsronde in de monitoringstool.

Resultaten, analyse en rapportage

Na afronding van de actualisatie van de gegevens stelt Bureau Monitoring de monitoringsrapportage op. Tegelijk controleren de lokale overheden of de rekenresultaten voor hun gebied verklaarbaar zijn.

Het Bureau Monitoring is verantwoordelijk voor het samenvoegen van de rekenresultaten in voortgangsrapportage van de monitoring. Het deel van het rapport over rekenresultaten en het instrumentarium wordt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ingevuld.

Kenniscentrum InfoMil vult het rapport aan met informatie over de voortgangsformulieren van projecten en maatregelen. De monitoringsrapportage wordt afgestemd met de NSL-partners voordat deze openbaar wordt.

Jaarlijkse cyclus van de monitoring van het NSL

De monitoring van het NSL volgt een jaarlijkse cyclus van activiteiten. Deze cyclus begint in het voorjaar met het voorbereiden van de monitoringstool en eindigt in het najaar met de nationale rapportage.