Melden van wijzigingen, vervangen of toevoegen van een project of maatregel

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) zijn in-betekenende-mate (IBM) projecten opgenomen. Er zijn ook maatregelen in het NSL opgenomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze projecten en maatregelen mag u niet zomaar veranderen of vervangen.

De Wet milieubeheer

Het is wel mogelijk om uw projecten of maatregelen in het NSL te veranderen. De Wet milieubeheer heeft hier een aantal regels voor (artikel 5.12, lid 12, 13 en 14). Het komt er op neer dat u de IBM projecten en de maatregelen mag wijzigen als u de meldingsprocedure volgt én toestemming krijgt van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Meldingsprocedure

U mag de maatregelen, ontwikkelingen of besluiten wijzigen, vervangen of toevoegen als dat per saldo past binnen het NSL. De verandering mag in elk geval niet als dit in strijd is met het NSL (Wet milieubeheer, artikel 5.12, twaalfde lid).

Het wijzigen, vervangen en toevoegen van een project of maatregel moet u melden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Nadat de staatssecretaris heeft ingestemd met de melding ligt de aanpassing van het project of de maatregel vast in het NSL.

Als het effect van de wijziging beperkt of per saldo gelijk is, dan hoeft u meestal alleen een kwalitatieve onderbouwing te geven. Als het effect groter is moet u met berekeningen u aantonen dat het doel van het NSL, het halen van de grenswaarden, niet in gevaar komt.

Als er in een bepaalde periode in een gebied meerdere wijzigingen van projecten of maatregelen zijn dan doet u een gebundelde melding. Dat levert een breder beeld op van de wijzigingen in een bepaald gebied. Ook beperkt het de administratieve lasten.

Meldingsformulier

Voor het doen van een melding gebruikt u het meldingsformulier (doc, 115 kB). In het formulier is aangegeven welke gegevens u moet verzamelen en bij de melding moet voegen.

Uitvoeringsplicht voor maatregelen

Voor maatregelen die in het NSL staan geldt een wettelijke uitvoeringsplicht (Wet milieubeheer, artikel 5.12, negende lid). Dit heeft gevolgen voor de ruimte die er is om deze maatregelen anders uit te voeren dan in het NSL opgenomen. Het beperkt vooral de mogelijkheid om met een beroep op het ruime criterium minder maatregelen of minder effectieve maatregelen uit te voeren.

De uitvoeringsplicht staat in de wet om te zorgen dat iedereen de maatregelen ook werkelijk uitvoert. Het staat individuele overheden niet vrij om maatregelen te schrappen zonder ze te vervangen door andere maatregelen die hetzelfde resultaat hebben.

Ingestemde meldingen

In de afgelopen jaren heeft de staatssecretaris ingestemd met diverse meldingen (pdf, 443 kB). Het ging daarbij om wijziging of vervanging van projecten en maatregelen en het toevoegen van nieuwe maatregelen. De ingestemde meldingen zijn hiermee onderdeel van het NSL.