NSL-coördinator verkeer

Elke Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit-partner heeft een NSL-coördinator aangesteld. De NSL-coördinator verkeer is het aanspreekpunt voor de jaarlijkse actualisatie van de verkeersgegevens en de projecten en maatregelen.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van een NSL-coördinator zijn:

Afstemming binnen en buiten de organisatie

Afstemming binnen de eigen organisatie

Voor het goed laten verlopen van het monitoringsproces is de bijdrage van een aantal disciplines binnen een overheid nodig. Zo is gecoördineerde input nodig van de afdelingen milieu, verkeer, ruimtelijke ordening en gemeentewerken. In de uitvoering van het NSL hangen veel zaken met elkaar samen. Nauwe samenwerking tussen deze werkvelden is vereist.

De samenwerking gaat twee kanten op. Voor het berekenen van de luchtkwaliteit is input nodig van deze afdelingen. Zij hebben op hun beurt informatie nodig over luchtkwaliteit om (nieuwe) overschrijdingen te voorkomen. De NSL-coördinator heeft hierin een belangrijke taak.

Afstemming tussen overheden

Afstemming moet ook plaatsvinden tussen overheden. Het is van groot belang om tijdig belangrijke zaken af te stemmen met wegbeheerders in uw directe omgeving als er sprake is van wijzigingen. Denk hierbij aan het afstemmen van verkeersintensiteiten op gezamenlijke kruisingen van wegen, of het wijzigen van het jaar waarin een weg verlegd wordt. Door tijdig af te stemmen blijft er voldoende tijd over voor de betrokken wegbeheerders om eventueel actie te ondernemen.

Afstemming tussen overheden vindt plaats voor, tijdens en na de jaarlijkse actualisatie. Het accent van de informatie verschuift daarbij van het onderling afstemmen van invoergegevens, via het analyseren van rekenresultaten naar het bespreken van eventueel aanvullende maatregelen.

Regionale samenwerkingsprogramma's

Het ligt voor de hand om de al bestaande RSL-overlegstructuren te gebruiken voor afstemming tussen overheden. Afstemmen over de resultaten van de jaarlijkse berekening kan het best in juli plaatsvinden.

Veelvoorkomende thema's voor afstemming zijn:

  • de afspraken over wie de knelpunthouder(s) is/zijn
  • informeren over de voortgang van grensoverschrijdende projecten, maatregelen en over nieuwe projecten

Overleggroep Monitoring

De Overleggroep Monitoring is de plaats waar uw onoverkomelijke problemen in kunt brengen. Denk hierbij aan zaken zoals hardnekkige (nieuwe) knelpunten en het bespreken wie de knelpuntactiehouders zijn.

De afstemmingsoverleggen leiden idealiter tot een notitie  waarmee de NSL-coördinator, samen met de Monitoringsrapportage het bestuur informeert. Daarmee kan het bestuurlijk traject (ter goedkeuring van nieuwe maatregelen) een aanvang krijgen en kunnen de nieuwe maatregelen uiteindelijk formeel worden gemeld bij het ministerie.

(Nieuwe) IBM-projecten melden

Nieuwe projecten die in betekende mate (IBM) bijdragen aan de concentraties moeten formeel binnen het NSL worden vastgesteld en goedgekeurd. Dit traject staat los van de monitoringsfase, maar het resultaat (een nieuw project met daaraan gekoppelde maatregelen) komt wel in de monitoringstool terecht.

Bij voorkeur moet de NSL-coördinator vóór 1 november een duidelijk beeld van de voortgang van bestaande IBM-projecten hebben. Op die manier kan de NSL-coördinator de meeste recente versie van de projectenlijst op die datum aan de eigen verkeersafdeling en die van de regionale NSL-partners leveren. De NSL-coördinator moet hiervoor de informatie van ruimtelijke ordening en gemeentewerken verzamelen.

De projectenlijst heeft meerdere gebruikers. Provincies gebruiken de projectenlijst bijvoorbeeld bij het invullen van hun voortgangsformulieren en bij het maken van de verkeersprognoses. Uw eigen verkeersafdeling kan de projectenlijst ook gebruiken, bijvoorbeeld om te controleren of een woonwijk correct in de verkeersmodellen is meegenomen.

De jaarlijkse cyclus

De coördinator werkt met een cyclus die loopt van winter tot winter. De cyclus start met een inventarisatie of een actualisatie vereist is en welke informatie er nodig is. Daarna verzamelt de coördinator de informatie en stemt deze af met de overheden in de directe omgeving.

In het voorjaar plaatst de coördinator (of een gedelegeerde) de informatie in de monitoringstool, waarna in de zomer de analyse en het overleg over de resultaten plaatsvinden.

In het najaar volgt een bestuurlijk besluit over maatregelen en in het begin van de winter wordt het geheel openbaar. In deze periode is de coördinator weer begonnen met de inventarisatie voor de volgende ronde.

Wel of niet actualiseren?

Deze afweging maakt u aan het begin van de cyclus, dus rond februari.

Verkeersgegevens

In het schema onder 'wel of niet actualiseren' staat wanneer en hoe uitgebreid u de verkeersgegevens moet actualiseren. Het schema begint met de vraag of er een verkeersmodel is. Afhankelijk van het antwoord vraagt het schema vervolgens wanneer dit verkeersmodel gewijzigd is en of er projecten en/of maatregelen in het gebied veranderd zijn. De antwoorden op deze vragen bepalen of en hoe uitgebreid de verkeersinvoergegevens geactualiseerd worden.

Voortgangsformulieren

In het schema onder 'voortgangsformulieren' staat wanneer en hoe uitgebreid u de voortgangsformulieren moet actualiseren. Het schema begint met de vraag of u projecten of maatregelen in het NSL heeft. Afhankelijk van het antwoord moet u alle invoervelden, bepaalde invoervelden of niets actualiseren van de voortgangsformulieren.

Verkeersgegevens actualiseren

De monitoringstool is van maart tot en met half mei open voor het actualiseren van verkeersgegevens.

Voor het invoeren van de verkeersgegevens en wegkenmerken zijn niet alleen projectgegevens noodzakelijk. De afdeling verkeer haalt de tellingen en modelaanpassingen doorgaans uit haar eigen beheer. Bovendien is afstemming met aangrenzende wegbeheerders noodzakelijk, vanwege de onderlinge beïnvloeding van de modellen.

Afstemming van de verkeersmodellen tussen de regionale partners moet uiterlijk rond 1 maart plaatsvinden, zodat de modellen zo nodig kunnen worden bijgesteld.

Intern moet de NSL-coördinator de informatie-uitwisseling over de weg- en omgevingskenmerken stroomlijnen. Deze gegevens zijn vaak niet aanwezig bij de afdeling verkeer. Het gaat hier bijvoorbeeld om veranderingen in bomenfactoren, gevelafstanden, schermen en locaties waar het toepasbaarheidsbeginsel geldt.

Als eind maart de verkeersmodellen door de verschillende partijen zijn geactualiseerd kan de NSL-coördinator een laatste afstemmingsoverleg tussen de partners plannen. Hierbij wordt besproken of er geen grote inconsistenties zijn ontstaan, of grote IBM-projecten correct doorwerken en of er knelpunten lijken te ontstaan.

De definitieve verkeersgegevens kunnen nu worden vastgesteld. Denk eraan dat u als bronhouder verantwoordelijk bent voor de aangeleverde gegevens en de daarbij horende onderbouwing.

Voortgangsformulieren actualiseren

De monitoringstool is van maart tot en met half mei open voor het actualiseren van voortgangsformulieren met projecten en maatregelen. In deze periode worden de teksten nagelezen en zo nodig aangepast.

Accorderen

Zodra alle gegevens correct in de monitoringstool staan, accordeert de NSL-coördinator deze gegevens. Hierbij voert hij of zij een onderbouwing in van de verkeersgegevens. Voor de voortgangsformulieren en eventueel veehouderijen is een onderbouwing niet verplicht.

Analyse rekenresultaten

Vanaf het vrijkomen van de rekenresultaten van de monitoringsronde (begin juli), kan de NSL-coördinator een eerste analyse maken van de stand van zaken. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

  • Is er sprake van knelpunten?
  • Gaat het om nieuwe of hardnekkige oude knelpunten?
  • Zijn er nieuwe maatregelen nodig?
  • Is duidelijk wie de bronhouder is van de knelpunt(en) of is daarvoor een overleg met de NSL-partners nodig?
  • Waarover moeten regionale partners worden ingelicht?
  • Is de voortgang van de uitvoering van de projecten en met name de maatregelen in lijn met de planning?

Op basis van deze analyse kan vanaf juli een ambtelijk traject worden ingezet om nieuwe maatregelen te formuleren en het bestuur te informeren over de noodzaak van bestuurlijke vaststelling van nieuwe maatregelen.

(Nationale) rapportage

Lokale overheden hebben geen verplichting tot het schrijven van een uitgebreide rapportage. Zij kunnen volstaan met het invullen van de gevraagde informatie bij het accorderen van de invoer.

Bureau Monitoring verzorgt de rapportage van de jaarlijkse monitoring. Deze rapportage wordt in het najaar openbaar gemaakt.