Maatwerk

Het instrument maatwerkvoorschrift maakt op een concrete situatie een toegesneden doelmatige oplossing mogelijk. Onder deze pagina vindt u een overzicht van activiteiten waar maatwerk mogelijk is voor luchtkwaliteit.

Mogelijkheden maatwerk luchtkwaliteit

Bij een aantal activiteiten spelen luchtemissies een rol (zie de onderstaande lijst). Een aantal daarvan heeft ook betrekking op de luchtkwaliteit. Voorbeelden daarvan zijn veehouderijen en parkeergarage. Voor deze activiteiten schrijft het Activiteitenbesluit een voorziening voor. Zoals een mechanische ventilatie bij een parkeergarage (artikel 3.26e).

Het is mogelijk individueel maatwerk vast te stellen voor deze activiteiten. Bijvoorbeeld is het voor een parkeergarage mogelijk maatwerk vast te stellen voor een mechanische ventilatie (artikel 3.26e lid 2). Dit maatwerk heeft betrekking op:

  • De beperking van de emissie van benzeen.
  • De aanzuigopeningen en uitblaasopeningen van de mechanische ventilatie van een parkeergarage en de uitvoering en het onderhoud van de ventilatoren.

Gelijkwaardige voorziening

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om een gelijkwaardige voorziening toe te passen. De Deskundigenpool gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit geeft hierover een advies. De Deskundigenpool heeft adviezen gegeven over de mechanische ventilatie voor een parkeergarage.

Als er maatregelen nodig zijn die niet in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen, dan fungeert de zorgplicht van artikel 2.1 als vangnet. Op grond daarvan kan alsnog een maatwerkvoorschrift worden gesteld. De zorgplichtbepaling heeft betrekking op:

  • luchtverontreiniging (artikel 2.1, lid 2 onder e)
  • verkeer en vervoer van en naar een inrichting (artikel 2.1 lid 2 onder k).

Onderzoeksplicht, belangenafweging en motiveringsplicht

Een maatwerkvoorschrift dient zorgvuldig voorbereid te worden. Dit houdt met name in dat het bevoegd gezag onderzoek dient te verrichten naar de gevolgen van het maatwerkvoorschrift.

Er dient een zorgvuldige en evenredige afweging plaats te vinden van alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen. Bedrijfseconomische belangen, milieubelangen en belangen van derden spelen daarbij een belangrijke rol.

Daarnaast dient het opleggen van een maatwerkvoorschrift te worden voorzien van een kenbare en deugdelijke motivering. Als een maatwerkbepaling bijvoorbeeld stelt dat een voorziening of een maatregel opgelegd mag worden, die nodig is om aan de normen uit dit besluit te kunnen voldoen, dient het bevoegd gezag aan te tonen dat dat maatwerkvoorschrift ook nodig is om aan de normen uit dit besluit te voldoen.