Parkeren en luchtkwaliteit

Bij parkeren zijn vanuit luchtkwaliteit een aantal stoffen van belang. Het gaat dan om Benzeen, NO2 en PM10.

NO2 en PM10

Langs wegen vormen voornamelijk de normen voor stikstofdioxide (NO2 ) en fijnstof (PM10) een probleem. Onderzoeken van de luchtkwaliteit zullen daarom in hoofdzaak gericht zijn op deze twee stoffen. Dit betekent niet dat de overige stoffen nooit hoeven te worden beschouwd. Bij de toegangsweg van grote parkeerterreinen of parkeergarages kan, naast stikstofdioxide en fijnstof, ook benzeen in relevante concentraties aanwezig zijn.

Benzeen

In situaties waar sprake is van relatief veel parkeerbewegingen, zoals bij een parkeergarage of grote parkeerterreinen, kunnen de jaargemiddelde concentraties benzeen sterk oplopen. Omdat de grenswaarden van benzeen naar de toekomst toe worden aangescherpt is het in deze situaties zinvol om, naast berekeningen voor PM10 en NO2, ook de jaargemiddelde concentratie benzeen te bepalen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt voor gesloten parkeergarages of de meer open parkeerterreinen.