Welke omgevingsvergunning afwijken?

Als een veehouderij of uitbreiding hiervan niet past in het bestemmingsplan, dan kan een omgevingsvergunning afwijken verleend worden. Dit is een besluit van bevoegd gezag (de gemeente).

Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden:

 1. In het bestemmingsplan is aangegeven dat onder voorwaarden ook een (uitbreiding van een) veehouderij is toegestaan. Dit is een 'binnenplanse afwijking' van het bestemmingsplan.
 2. In sommige gevallen kan gebruik gemaakt worden van de 'kruimellijst'.
 3. Als a en b niet van toepassing zijn, is een 'buitenplanse afwijking' nodig.

Bij een 'omgevingsvergunning afwijken' moet er een ruimtelijke onderbouwing worden gemaakt. Hierin wordt onderbouwd of het de (uitbreiding van de) veehouderij past op de locatie.

a. Binnenplanse afwijking

De onderbouwing kan vaak heel beknopt zijn bij de 'binnenplanse afwijking'. In het geldende bestemmingsplan is, als het goed is, al een onderbouwing opgenomen. Er moet in ieder geval gemotiveerd worden dat voldaan kan worden aan de voorwaarden (regels) van de 'binnenplanse afwijking'.

b. Kruimellijst

Op basis van de 'kruimellijst' zijn er nauwelijks mogelijkheden voor veehouderijen. Wel zijn bepaalde mestvergistingsinstallaties mogelijk op basis van de 'kruimellijst'. De gemeente weegt wel af of zij de installatie op de beoogde locatie wenselijk vindt. Daarom is het van belang bij de aanvraag voor omgevingsvergunning te onderbouwen dat deze past in het gemeentelijk beleid, goed past op deze locatie en geen overlast geeft voor de omgeving.

c. Buitenplanse afwijking

Bij een 'buitenplanse afwijking' moet een ruimtelijke onderbouwing toegevoegd worden. Op basis hiervan weegt de gemeente af of zij wil afwijken van het geldende bestemmingsplan om een (uitbreiding van) een veehouderij mogelijk te maken.

Aangetoond moet worden dat de veehouderij past in het gemeentelijk beleid, goed past op deze locatie en geen overlast geeft voor de omgeving.

Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere:

 • Ruimtelijke inpassing
 • Geur
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid
 • Natuur
 • Archeologie
 • Ecologie

Meer informatie over de onderbouwing vindt u onder: Ruimtelijke onderbouwing

Het is verstandig overleg te hebben met de gemeente over de benodigde procedures. Zij kunnen aangeven of de veehouderij op de door u beoogde locatie past in het beleid. Ook kunnen zij u informeren over de onderzoeken die nodig zijn om de 'omgevingsvergunning afwijken' te onderbouwen.

Lees meer informatie over Omgevingsvergunning afwijken.