Veehouderij en ruimtelijke planvorming

Een veehouderij kan van grote invloed zijn op de woon- en leefkwaliteit van de omgeving. Bij het mogelijk maken van een uitbreiding van een veehouderij is een zorgvuldige belangenafweging nodig. Het gaat daarbij om het belang van de veehouderij en het belang van de woningen en andere gevoelige functies in de omgeving.

Bij het opstellen van een bestemmingsplan zijn omgevingsaspecten een belangrijk onderdeel van de belangenafweging. Specifiek bij veehouderijen gaat het bijvoorbeeld om geur, ammoniak, mest en natuur.

cow-394148_960_720

Ruimtelijke inpassing

Bestemmingsplantoets

bestemmingsplan landelijk_aangepast

Of een veehouderij of uitbreiding daarvan past in het bestemmingsplan, kunt u zien op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Wijziging bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken?

Past de veehouderij niet in het bestemmingsplan en past deze wel in het geldende beleid? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen. Ook kunt u via het het omgevingsloket een omgevingsvergunning afwijken aanvragen.

Voor kleine afwijkingen geldt vaak een kortere omgevingsvergunnings-procedure dan voor grotere afwijkingen.

Ruimtelijke onderbouwing

Voor de uitbreiding van een veehouderij kan een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning afwijken nodig zijn. Daarbij hoort een ruimtelijke onderbouwing.

Specifieke onderwerpen

Ruimtelijk relevant

Met regels in het bestemmingsplan kunnen gemeenten de effecten van veehouderijbedrijven op de kwaliteit van de leefomgeving beperken. Maar alleen voor zover dat ruimtelijk relevant is.

Experimenten Chw

Wil men eisen stellen voor andere aspecten dan ruimtelijk relevante aspecten, dan kan dit niet onder de Wro. Het is wel mogelijk dit als experiment aan te vragen onder de Crisis- en Herstelwet.

Omgekeerde werking

Maak bij het aantonen van een goede ruimtelijke ordening gebruik van de milieuwetgeving. Dit is de zogenaamde 'Omgekeerde werking'.

Jurisprudentie

boeken

Hier vindt u relevante jurisprudentie over het regelen van veehouderijen in bestemmingsplannen.

Meer informatie

Landbouw

landscape-2609050_960_720_aangepast

Meer specialistische informatie over veehouderijen kunt u vinden op het onderdeel Landbouw.

Mest

Het opslaan van mest en handelingen met mest kunnen effect hebben op de omgeving. Het gaat hierbij onder andere om ruimtelijke inpassing en hinder door geur, ammoniak, geluid en externe veiligheid.

Plattelandswoningen

plattelandswoning_aangepast

Voor informatie over plattelandswoningen kunt u terecht op onderstaande pagina.