Ruimtelijke onderbouwing zonneweide

Bij een omgevingsvergunning afwijken of wijziging van het bestemmingsplan hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de zonneweide goed is in te passen op de locatie en er geen belemmeringen zijn.  Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij een zonneweide zijn verschillende omgevingsaspecten van belang. In ieder geval ruimtelijke inpassing en natuur. Maar ook andere omgevingsaspecten kunnen relevant zijn.

Hoe werkt het onder de omgevingswet

Omgevingsaspecten

Ruimtelijke inpassing

Ruimtelijke inpassing is een breed begrip. Het gaat erom of een functie past op een locatie. Maar ook of de bouwwerken goed in te passen zijn in de omgeving.

Natuur

De aanleg van een zonneweide kan effect hebben op natuurgebieden of de instandhouding van soorten.

Cultuurhistorie

Een zonneweide moet zorgvuldig ingepast worden in het landschap. Hierbij mogen de cultuurhistorische waarden niet onevenredig geschaad worden.

Archeologie

Door de aanleg van een zonneweide kunnen archeologische waarden geschaad worden.

Behoefte

Er moet aangetoond worden dat er behoefte is aan de zonneweide. De ontwikkeling moet passen in het gemeentelijk beleid.

Water

Een zonneweide kan effect hebben op de waterhuishouding. Bijvoorbeeld als in of nabij waterkeringen gebouwd wordt of als er een nieuwe weg komt.