Ruimtelijke inpassing

Ruimtelijke inpassing is een breed begrip. Het speelt op meerdere schaalniveaus.

Op niveau van de stad of het dorp gaat het om de vraag of de locatie geschikt is. Is er binnen het stedelijk gebied een goede locatie voor een zonneweide? Of zijn deze beter in te passen in het buitengebied? Kiest de gemeente voor één grote zonneweide of liever meerdere kleine locaties? Daarbij zijn ook de cultuurhistorische waarden van belang. Van belang is dat de structuurbepalende elementen behouden blijven en de ruimtelijk inpassing passend is bij het landschap.

Op de locatie zelf is van belang of de omgeving last kan hebben van de zonneweide door belemmering of vervuiling van het uitzicht. Ook reflectie kan daarbij een rol spelen. Voor een zorgvuldige inpassing in de omgeving kunnen ook maatregelen nodig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een aarden wal of beplanting rondom de zonneweide.

Ruimtelijke onderbouwing

In de ruimtelijke onderbouwing moet een beschrijving worden opgenomen van de zonneweide. Daarbij wordt aangegeven of deze past in de omgeving en waarom deze passend is.

Meer informatie over de ruimtelijke inpassing van zonneweides kunt u lezen op de website van de Rijksdienst voor cultuurhistorie en erfgoed.


Hoe werkt het onder de omgevingswet